478 terms

Learn NT Greek

All words used in "Learn to Read NT Greek"
STUDY
PLAY
ἀνίστημι
I raise, I rise (cf. ἀνάστασις)
ἀποδίδωμι
I give back, I repay
ἀπόλλυμι
I destroy
ἀφίημι
I send away, I forgive
δείκνυμι
I show
δίδωμι
I give (√ δο; donate)
δύναμαι
I am able, I can (dep. verb; cf. δύναμις)
ἐπιτίθημι
I put on
ἵστημι
I stand, I cause to stand (√ στα; static
κάθημαι
I sit (dep. verb)
παραδίδωμι
I betray, I hand over, I pass on
τίθημι
I place, I put (√ θε; thesis)
φημί
I say (√ φα; phatic)
ἰδού
See!, Look!, Behold! (cf. ἴδε)
οὐαί
Woe!, How terrible!
ἀγοράζω
I buy (agoraphobia [fear of the marketplace])
ἐγγίζω
I come near (cf. ἐγγύς)
ἐλπίζω
I hope (cf. ἐλπίς)
θαυμάζω
I am amazed (thaumaturge [a magician])
καθαρίζω
I cleanse (catharsis)
καθίζω
I seat, I sit (cathedral [a bishop's "seat"])
πειράζω
I test, I tempt
σκανδαλίζω
I cause to stumble, I cause to sin
ἄν
A particle adding an element of indefiniteness to a clause
ἐάν
if (εἰ + ἄν; used with subj.)
ἐὰν μή
except, unless (used with subj.)
εἰ
if (used with indicative)
ἵνα
that, in order that (used with subj.)
ὅπως
that, in order that (used with subj.)
ὅταν
whenever, when (ὅτε + ἄν; used with subj.)
πάλιν
again
πῶς
how?
ὡς
as, about
ἀλλήλων
one another (alien)
ἑαυτοῦ, ῆς
himself, herself
ἐμαυτοῦ, ῆς
myself
ἐμός, ή, όν
my, mine
ἡμέτερος, α, ον
our
ἴδιος, α, ον
his, one's own (idiosyncrasy)
ὅς, ἥ, ὅ
who, which, that, what
ὅστις, ἥτις, ὅτι
who, whoever, what, whatever
σεαυτοῦ, ῆς
yourself
σός, σή, σόν
your (singular)
τίς, τί
who?, which?, what?, why?
τις, τι
one, a certain one, someone, anyone
ὑμέτερος, α, ον
your (plural)
δεῖ
it is necessary (impers. verb; takes the acc. and inf.)
ἔξεστι(ν)
it is lawful (impers. verb; takes the dat. and inf.)
μέλλω
I am about to, I will (takes the inf.)
πρίν
before
ὥστε
so that
No vocabulary for this chapter
Review vocabulary from previous chapters
No vocabulary for this chapter
Review vocabulary from previous chapters
ἀγαπάω
I love (cf. ἀγάπη)
γεννάω
I give birth to (genealogy; cf. γένος)
ἐπιτιμάω
I rebuke, I warn
ἐρωτάω
I ask, I request
ζάω
I live (dep. fut. ζήσομαι)
μεριμνάω
I worry, I am anxious
νικάω
I overcome
ὁράω
I see (dep. fut. ὄψομαι)
πλανάω
I deceive, I lead astray
τιμάω
I honor (Timothy, "honoring God [θεός]")
ἀκολουθέω
I follow
αἰτέω
I ask
ἀσθενέω
I am weak
βλασφημέω
I revile, I blaspheme
δέω
I bind, I tie
διακονέω
I serve, I minister to (cf. διακονία)
δοκέω
I think, I seem (docetism)
ἐπικαλέω
I call upon
εὐλογέω
I bless (eulogy)
εὐχαριστέω
I give thanks, I thank (with dat.; Eucharist)
ζητέω
I seek
θεωρέω
I see, I perceive (theory)
καλέω
I call (fut. καλέσω; 1 aor. ἐκάλεσα)
κρατέω
I grasp, I take hold of (plutocratic [grasping wealth])
λαλέω
I speak (glossalalia)
μαρτυρέω
I testify, I bear witness (martyr)
μετανοέω
I repent
μισέω
I hate (misogynist [a woman-hater])
οἰκοδομέω
I build up, I edify (cf. οἶκος)
παρακαλέω
I urge, I exhort, I comfort (cf. παράκλησις)
περιπατέω
I walk (peripatetic)
ποιέω
I do, I make (poet)
προσκυνέω
I worship
τηρέω
I keep
φιλέω
I love (cf. φίλος)
φωνέω
I call (cf. φωνή)
δλόω
I show
δικαιόω
I justify (cf. δικαιοσύνη)
πληρόω
I fill, fulfill
σταυρόω
I crucify (cf. σταυρός)
τελειόω
I perfect, I complete (cf. τέλος)
φανερόω
I reveal
ἀγγέλλω
I announce (cf. ἄγγελος)
αἴρω
I take up, I take away
ἀναβαίνω
I go up, I ascend
ἀποκτείνω
I kill
ἀποστέλλω
I send (cf. ἀπόστολος)
βαίνω
I go (always compounded in the NT; dep. fut. βήσομαι; 2 aor. ἔβην)
ἐγείρω
I raise
θέλω
I want, I will (fut. θελήσω; 1 aor. ἠθέλησα)
καταβαίνω
I go down, I descend
κρίνω
I judge (cf. κρίσις)
μένω
I remain, I abide (permanent)
σπείρω
I sow (cf. σπέρμα)
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν
each, every, all, whole (intensive form of πᾶς)
εἷς, μία, ἕν
one (henotheism)
μέγας, μεγάλη, μέγα
great, large (megaphone)
μηδείς, μηδεμία, μηδέν
no one, none, nothing, no (with non-indicative moods)
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
no one, none, nothing, no (with indicative mood)
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
each, every, all, whole (panoply)
πολύς, πολλή, πολύ
much, many (polytheistic)
ἀληθής, ἀληθές
true (cf. ἀλήθεια)
δύο
two (dat. δυσί[ν]; otherwise indeclinable)
δώδεκα
twelve
μείζων, μεῖζον
greater, larger
πέντε
five (Pentagon)
τέσσαρες, τέσσαρα
four
τρεῖς, τρία
three
αἷμα, αἷματος, τό
blood (hematology)
θέλημα, θελήματος, τό
will
ὄνομα, ὀνόματος, τό
name (onomatopoeia)
πνεῦμα, πνεύματος, τό
Spirit, spirit (pneumatic)
πῦρ, πυρός, τό
fire (pyromaniac)
ῥῆμα, ῥήματος, τό
word, saying (rhetoric)
σπέρμα, σπέρματος, τό
seed, descendant (sperm)
σῶμα, σώματος, τό
body (somatic)
ὕδωρ, ὕδατος, τό
water (hydration)
φῶς, φωτός, τό
light (photography)
ἐλπίς, ἐλπίδος, ἡ
hope
νύξ, νυκτός, ἡ
night (nocturnal)
σάρξ, σαρκός, ἡ
flesh (sarcophagus)
χάρις, χάριτος, ἡ
grace, favor (cf. χαρά)
χείρ, χειρός, ἡ
hand (chiropractic)
αἰών, αἰώνος, ὁ
age (aeon; εἰς τὸν αἰῶνα/εἰς τοὺς αἰώνας = forever)
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
man, husband (androgenous)
ἄρχων, ἄρχοντος, ὁ
ruler (oligarchy)
μάρτυς, μάρτυρος, ὁ
witness (martyr)
πατήρ, πατρός, ὁ
father (patristics)
γένος, γένους, τό
race (genealogy)
ἔθνος, ἔθνους, τό
nation, Gentile (ethnic)
ἔλεος, ἐλέους., τό
mercy
ἔτος, ἔτους, τό
year
μέρος, μέρους, τό
part
πλῆθος, πλήθους, τό
multitude, crowd (plethora)
σκότος, σκότους, τό
darkness (cf. σκοτία)
τέλος, τέλους, τό
end (teleology)
ἀρχιερεύς, ἀρχιερέως, ὁ
high priest, chief priest
βασιλεύς, βασιλέως, ὁ
king (cf. βασιλεία)
γραμματεύς, γραμματέως, ὁ
scribe, teacher of the law
ἱερεύς, ἱερέως, ὁ
priest (hierarchy)
ἀνάστασις, ἀναστάσεως, ἡ
resurrection
γνῶσις, γνώσεως, ἡ
knowledge (cf. γινώσκω)
δύναμις, δυνάμεως, ἡ
power (dynamic)
θλῖψις, θλίψεως, ἡ
affliction, tribulation
κλήσις, κρίσεως, ἡ
calling (√ καλ)
κρίσις, κρίσεως, ἡ
judgment (critic)
παράκλησις, παρακλήσεως, ἡ
encouragement, comfort (Paraclete)
πίστις, πίστεως, ἡ
faith (cf. πιστεύω)
πόλις, πόλεως, ἡ
city (metropolis)
γυνή, γυναικός, ἡ
woman, wife (gynecology)
θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ
daughter
μήτηρ, μητρός, ἡ
mother (maternal)
No Vocabulary
Work on the vocabulary from previous lessons.
No Vocabulary
Work on the vocabulary from previous lessons.
ἤχθην
I was led
ἠκούσθην
I was heard
ἐβλήθην
I was thrown
ἐβαπτίσθην
I was baptized
ἐγενήθην
I became (deponent)
ἐγνώσθην
I was known
ἐδιδάχθην
I was taught
ἐδοξάσθην
I was glorified
ἡτοιμάσθην
I was prepared
ἐκηρύχθην
I was preached
ἐλήμφθην
I was taken, I was received
ἐλείφθην
I was left
ἐπείσθην
I was trusted in
ἐπλεμφθην
I was sent
ἐπορεύθην
I went (deponent)
ἐσώθην
I was saved
ὤφθην
I was seen (from ὁράω)
ἀπεστάλην
I was sent (from ἀποστέλλω)
ἐγράφην
I was written
ἀμήν
truly (Amen)
ἀξίως
worthily (cf. ἄξιος)
ἐγγύς
near
ἐκεῖ
there, in that place
εὐθύς
immediately, at once (also appears as εὐθέως)
ἔξω
outside (cf. ἐκ)
οὕτως
thus, in this manner (cf. οὗτως)
πάντοτε
always
τότε
when?
ὧδε
here, in this place
βέβλημαι
I have been thrown
βεβάπτισμαι
I have been baptized
ἔγνωσμαι
I have been known
γέγραμμαι
I have been written
λέλυμαι
I have been loosed
σέσωσμαι
I have been saved
ἄχρι
until, up to (with gen.)
ἔτι
still, yet
ἕως
until, up to (with gen.)
καθώς
just as, as
καλῶς
rightly, well (cf. καλός)
νῦν
now
ὅπου
where
ὅτε
when
οὐκέτι
no longer (οὐκ + ἔτι)
οὐχί
not (emphatic form of οὐ)
σήμερον
today (cf. ἡμέρα)
τότε
then
γάρ
for (postpositive)
διό
therefore
or
μὲν...δέ
on the one hand...on the other hand (postpositive)
οὐδέ
and not, nor, not even (οὐ + δέ)
οὐδὲ...οὐδέ
neither...nor
οὖν
therefore, then (postpositive)
ἄρχω
I rule (takes the gen.)
ὑπάρχω
I am, I exist
ἀποκρίνομαι
I answer (takes the dat.)
ἀρχομαι
I begin (cf. ἀρχή)
ἀσπάζομαι
I greet
βούλομαι
I wish
γίνομαι
I become, I am (takes a complement)
δέχομαι
I receive
ἐκπορεύομαι
I come out, I go out
ἐργάζομαι
I work (cf. ἔργον)
εὐαγγελίζομαι
I preach the gospel, I bring good news (cf. εὐαγγέλιον)
λογίζομαι
I consider
πορεύομαι
I come, I go
προσεύχομαι
I pray (cf. προσευχή)
ψεύδομαι
I lie (pseudonym)
ἐκεῖνος, η, ο
that
οὕτος, αὕτη, τοῦτο
this
ἀμνός, ὁ
lamb
ἄρτος, ὁ
bread
διάβολος, ὁ
slanderer, devil (diabolic)
ἐχθρός, ὁ
enemy
ἥλιος, ὁ
sun (Heliopolis [city of the sun])
θρόνος, ὁ
throne
καιρός, ὁ
time, occasion
καρπός, ὁ
fruit
λαός, ὁ
people (laity)
ναός, ὁ
temple, sanctuary
οὐρανός, ὁ
heaven (Uranus)
ὀφθαλμός, ὁ
eye (ophthalmology
Πέτρος, ὁ
Peter
σταυρός, ὁ
cross
τόπος, ὁ
place (topography)
τυφλός, ὁ
blind man
φίλος, ὁ
friend (philanthropic
φόβος, ὁ
fear (phobic)
χρόνος, ὁ
time (chronology)
βιβλίον, τό
book (bibliography)
δαιμόνιον, τό
demon (daimonic)
ἱμάτιον, τό
cloak, garment
μυστήριον, τό
secret (mystery)
παιδίον, τό
child (pediatrics)
πλοῖον, τό
boat
σάββατον, τό
Sabbath
σημεῖον, τό
sign (semantics)
οἶδα
I know
ἡμάρτηκα
I have sinned
βέβληκα
I have thrown
ἔγνωκα
I have known
ἡτοίμακα
I have prepared
εὕρηκα
I have found
ἔσχηκα
I have had
τεθεράπευκα
I have healed
εἴρηκα
I have said, I have spoken
λέλυκα
I have loosed
μεμάθηκα
I have learned
ἑώρακα
I have seen (from ὁράω)
πεπίστευκα
I have believed
σέσωκα
I have saved
άκήκοα
I have heard
γέγραφα
I have written
πέπονθα
I have suffered
πέποιθα
I have trusted in
πέπομφα
I have sent
πέφευγα
I have fled
ὅτι
that, because
αὐτός, ή, ό
he, same, self (automobile)
ἐγώ
I (egocentric)
σύ
you
διά
through; by (with gen.) (diameter) because of; on account of (with acc.) (diacritical)
κατά
against; down (with gen.) (catapult)
μετά
according to (with acc.) (catalog)
περί
about; concerning, for (with gen.) around (with acc.) (perimeter)
ὑπέρ
for (with gen.)
ὑπό
under (with acc.) (hypothermia)
ἐπί
upon; on, at, about (with gen., dat., and acc.) (epidermis)
παρά
from (with gen.)
ἀνά
up (with acc.) (analysis)
ἀντί
instead of; in place of, for (with gen.) (Antichrist)
πρό
before (with gen.) (prologue)
πρός
to; toward, with (with acc.) (prosthesis)
σύν
with (with dat.) (synthesis)
ἀναγινώσκω
I read
ἀνοίγω
I open (√ οιγ; 1 aor. ἀνέῳξα)
ἀποθνήσκω
I die (√ θαν; 2 aor. ἀπέθανον)
ἐκβάλλω
I throw out, I cast out
ἁμαρτάνω
I sin (√ ἁμαρτ, hamartiology [the study of sin])
βάλλω
I throw (√ βαλ, ballistic)
ἐσθίω
I eat
εὑρίσκω
I find (√ εὑρ, heuristic)
λείπω
I leave (√ λιπ, lipoid ["fatty], from λίπος ["fat"]
μανθάνω
I learn (√ μαθ, mathematics)
πάσχω
I suffer (√ παθ, pathetic)
φεύγω
I flee (√ φυγ, fugitive)
ἤκουσα
I heard
ἡμάρτησα
sinned (cf. ἥμαρτον below)
ἐβάπτισα
I baptized
ἔβλεψα
I saw
ἔγραψα
I wrote
ἐδίδαξα
I taught
ἐδόξασα
I glorified
ἡτοίμασα
I prepared
ἐθεράπευσα
I healed
ἐκήρυξα
I preached
ἔλυσα
I loosed
ἔπεισα
I trusted in
ἔπεμψα
I sent
ἐπίστευσα
I believed
ἔσωσα
I saved
ἤνεγκα
I bore, I brought (cf. ἤνεγκον below)
ἤγαγον
I led
ἥμαρτον
I sinned (cf. ἡμάρτησα above)
ἔβαλον
I threw
ἔγνων
I knew
ἔφαγον
I ate (√ φαγ, esophagous)
εὕρον
I found
ἔσχον
I had (imperfect εἶχον)
ἔλαβον
I took, I received
εἴπον
I said, I spoke
ἔλιπον
I left
ἔμαθον
I learned
εἶδον
I saw (from ὁράω)
ἔπαθον
I suffered
ἔφυγον
I fled
ἤνεγκον
I bore, I brought (cf. ἤνεγκα)
ἀγαθός, ή, όν
good (Agatha)
ἀγαπητός, ή, όν
beloved (the Agape [the love feast])
ἄλλος, η, ο
other (neuter nom./acc. is irregular)
δυνατός, ή, όν
powerful, possible (dynamic)
ἕκαστος, η, ον
each, every
ἔσχατος, η, ον
last (eschatology [the study of last things])
καινός, ή, όν
new
κακός, ή, όν
bad (cacophony [a bad sound])
καλός, ή, όν
good, beautiful (calligraphy [beautiful writing])
μόνος, η, ον
only (monotheism)
πιστός, ή, όν
faithful (√ πιθ)
πρῶτος, η, ον
first (prototype)
σοφός, ή, όν
wise (sophisticated)
τρίτος, η, ον
third
ἅγιος, α, ον
holy, saint (hagiography [a writing about a saint])
ἄξιος, α, ον
worthy (axiom [a worthy statement])
δεύτερος, α, ον
second (Deuteronomy [the second statement of the law])
δίκαιος, α, ον
righteous, just (√ δικ ["to point out"], dictate)
ἕτερος, α, ον
other, different (heterosexual)
ἰσχυρός, ά, όν
strong
μακάριος, α, ον
blessed (macarism [a word of blessing])
μικρός, ά, όν
small, little (microscope)
νεκρός, ά, όν
dead (necromancy [conversation with the dead])
νεός, ά, όν
new (neonatal)
πονηρός, ά, όν
evil
ἀδύνατος, ον
impossible (dynamic)
αἰώνιος, ον
eternal (aeon)
ἀκάθαρτος, ον
unclean (catharsis)
ἄπιστος, ον
unbelieving, faithless (cf. πιστεύω)
ἀλήθεια, ἡ
truth
ἁμαρτία, ἡ
sin (hamartiology [the study of sin])
βασιλεία, ἡ
kingdom, reign (basilica)
διακονία, ἡ
ministry, service (diaconate)
ἐκκλησία, ἡ
church (ecclesiastical [related to the church])
ἐξουσία, ἡ
authority, right
ἐπιθυμία, ἡ
desire, right
ἡμέρα, ἡ
day (ephemeral)
καρδία, ἡ
heart (cardiac)
μαρτυρία, ἡ
testimony (martyr)
οἰκία, ἡ
house
παρρησία, ἡ
boldness, confidence
σοφία, ἡ
wisdom (sophisticated)
σωτηρία, ἡ
salvation (soteriology)
χαρά, ἡ
joy (Charissa)
ὥρα, ἡ
hour (horoscope)
γλῶσσα, ἡ
tongue, language (glossalalia)
δόξα, ἡ
glory (doxology)
θάλασσα, ἡ
sea (thallasic [pertaining to the sea])
ἀγάπη, ἡ
love (the Agape [the love feast])
ἀρχή, ἡ
beginning (archaic)
γῆ, ἡ
earth, land (geology)
γραφή, ἡ
Scripture, writing (graphics)
διαθήκη, ἡ
covenant
διδαχή, ἡ
teaching (the Didache [an early Christian writing])
δικαιοσύνη, ἡ
righteousness
εἰρήνη, ἡ
peace (Irene)
ἐντολή, ἡ
commandment
ζωή, ἡ
letter (epistle)
κεφαλή, ἡ
life (zoology)
ὀργή, ἡ
head (encephalitis [inflammation of the brain])
παραβολή, ἡ
parable (parabolic)
περιτομή, ἡ
circumcision
προσευχή, ἡ
prayer
συναγωγή, ἡ
synagogue
ὑπομονή, ἡ
endurance, steadfastness
φωνή, ἡ
voice, sound (phonology)
ψυχή, ἡ
soul, life (psychology)
μαθητής, ὁ
disciple (√ μαθ, mathematics)
προφήτης, ὁ
prophet (prophetic)
στρατιώτης, ὁ
soldier (strategic)
τελώνης, ὁ
tax collecter
ὑποκριτής, ὁ
hypocrite (hypocritical)
Μεσσίας, ὁ
Messiah (messianic)
νεανίας, ὁ
young man (from νεός ["new"], neo-orthodox)
ὁ, ἡ, τό
the
ἀπό
from; away from, of (with gen.) (apostasy)
εἰς
into; to, for, in (with acc.) (esoteric)
ἐκ
out of; from, by (with gen.) (eccentric)
ἐν
in; within, by, with, among (with dat.) (energy)
ἄγγελος, ὁ
angel, messenger (angelic)
ἀγρός, ὁ
field (grarian)
ἀδελφός, ὁ
brother, fellow believer (Philadelphia)
ἁμαρτωλός, ὁ
sinner (hamartiology [the study of sin])
ἄνθρωπος, ὁ
man, person (anthropology)
ἀπόστολος, ὁ
apostle, messenger (apostolic)
διάκονος, ὁ
minister (deacon)
δοῦλος, ὁ
servant, slave
θάνατος, ὁ
death (thanatology [the study of death and dying])
θεός, ὁ
God, god (theology)
Ἰησοῦς, ὁ
Jesus
κόσμος, ὁ
world (cosmic)
κύριος, ὁ
Lord, master (kyrie eleison, "Lord, have mercy")
λἰθος, ὁ
stone (lithography)
λόγος, ὁ
word, message (logical)
νόμος, ὁ
law (antinominian)
οἶκος, ὁ
house, household (economy)
ὄχλος, ὁ
crowd (ochlocracy [mob rule])
υἱός, ὁ
son
Χριστός, ὁ
Christ
δῶρον, τό
gift (√ δο, donate)
ἔργον, τό
work (erg [a unit of work], cf. energy)
εὐαγγέλιον, τό
gospel (evangelical)
ἱερόν, τό
temple (hierarchy)
τέκνον, τό
child
ἔρημος, ἡ
wilderness, desert (hermit)
ὁδός, ἡ
road, way (odometer)
γινώσκω
I know (√ γνο, Gnostic)
λαμβάνω
I take, I receive (√ λαβ, labyrinth)
λέγω
I say, I speak (legend)
φέρω
I bring, I bear (Chrtopher ["bearer of Christ"])
άλλά
but
δέ
now, but
καί
and, also, even
καὶ...καί
both...and
ἄγω, ἄξω
I lead, I will lead (agent)
ἀκούω, ἀκούσω
I hear, I will hear (acoustics)
βαπτίζω, βαπτίσω
I baptize, I will baptize (√ βαπτιδ, baptism)
βλέπω, βλέψω
I see, I will see
γράφω, γράψω
I write, I will write (graphics)
διδάσκω, διδάξω
I teach, I will teach (√ διδακ, didactic)
δοξάζω, δοξάσω
I teach, I will teach (√ δοξαδ, doxology)
ἑτοιμάζω, ἑτοιμάσω
I prepare, I will prepare (√ ἑτοιμαδ)
ἔχω, ἕξω
I have, I will have (√ ἑχ hectic [from ἑκτικός, "habitual"])
θεραπεύω, θεραπεύσω
I heal, I will heal (therapeutic)
κηρύσσω, κηρύξω
I preach, I will preach (√ κηρυκ, kerygma)
λύω, λύσω
I loose, I will loose
πείθω, πείσω
I trust in, I will trust in (√ πιθ, [Lat. fid], fidelity)
πέμπω, πέμψω
I send, I will send (pomp)
πιστεύω, πιστεύσω
I believe, I will believe
σώζω, σώσω
I save, I will save (√ σωδ, sozin [an animal protein])
εἰμι
I am (√ ἐσ, is)
μή
not (with non-indicative moods)
οὐ
not (with indicative mood)
OTHER SETS BY THIS CREATOR