127 terms

Nnyama / Animaux

en Ciluba
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

nnyama
animal(aux), bête(s)
bukwànnyama
ensemble des animaux, faune
cimunà (bimunà)
animal(aux) domestique(s)
mbwa
chien(s)
dishìnà dyà mbwa
chienne
mpuusù, kampuusù (tumpuusù)
chat(s)
kàbalù (tubalù)
cheval(aux)
memba, kudimbwa
pigeon(s)
mpùku
rat(s)
kapùku (tupùku), nkosa
souris
nzòòlu, cikuka
poule(s)
citààlà (bitààlà)
coq(s)
cikumbukumbu (bikumbukumbu)
poulet(s)
kâna ka nzoolu
poussin(s)
bimunà
bétail
(mbùji wa) ngomba
vache(s), boeuf(s)
mbùji
chèvre(s)
(mbùji wa) mpumbu
bouc(s)
(mbùji wa) nguluba
cochon(s)
dishìnà dyà nguluba
truie
(mbùji wa) mùkooku
mouton(s)
dishìnà dyà mùkooku
brebis
mpundà
âne(s)
mushipa
poisson(s)
nnyama wa mwitu, nnyama ya cisuku (brousse)
animaux sauvages
nnyuunyu
oiseau(x)
mpaatu, dibata
canard
cikololu (bikololu)
corbeau
ciminyì (biminyì)
aigle(s)
cipungulu (bipungulu)
hibou(x)
kandìndì
hirondelle
mukankù
aigle(s) gypaète
mvulù
faucon(s)
mulandadi
reptile(s)
ngandù
crocodile(s)
mùsodì
lézard(s)
lwombe
iguane(s)
nnyòka
serpent(s)
mmoma
python(s), boa(s)
ntòòka
cobra(s)
ludìmbà, cidìmbà (bidìmbà)
grenouille(s)
cyulà (byulà), cimbòtòtò (bimbòtòtò)
crapaud(s)
nkòji
grenouille(s) blanche(s)
kashìndì (tushìndì)
écureil(s)
nguvù, cìbokù (bìbokù)
hippopotame(s)
mubwàbwà
chacal
muzewù
loup
cimungù (bimungù)
hyène(s)
dibàlàbàlà (mabàlàbàlà)
guépard(s)
kàlulù (tùlulù)
lapin(s)
kàlulù kàà diitu (tùlulù twà diitu)
lièvre(s)
lushishà (nshishà)
crevette(s)
mwakaja, mùkumbusù, nsokomuntu
chimpanzé(s)
ngòdiyà, nkìma munènanènààyì
gorille(s)
ncìma
singe(s)
(ngomba a) ngòle
zèbre(s)
nkùvu
tortue(s)
mwidi
mangouste(s)
ntambwa
lion(s)
nkàshààmà
léopard(s), panthère(s)
nzevu, kapumbu (tupumbu)
éléphant(s)
ntengu
giraffe(s)
mbaji
antilope(s)
kashà
biche, antilope
kabùlùkù (tubùlùkù)
gazelle(s)
ntengù
antilope(s) cheval
mbowà
buffle(s)
mpenga, kapenga (tupenga)
phacochère(s)
ngulube wa diitu
sanglier
nkàkà
pangolin(s)
nsenjì
porc-épic
cîshi (bîshi)
insecte(s)
binyongwela
mille-pattes
cibàyìbàyì (bibàyìbàyì)
papillon(s)
cijàngàlà (bijàngàlà)
bousier, scarabée
cimputu (bimputu)
punaise grise, scarabée
cinya
ver
dîshi, mêshi
chenille
ditèmbwè (matèmbwè), munjidinjidi
guêpe
kamìnyìmìnyì
fourmi
kamwa (tumwa)
moustique
lujiji
mouche
lumìnyìmìnyì
scorpion
lunyukì, lubilubilu
abeille
lupènzù (mpènzù)
blatte(s), cancrelat(s)
luswà (nswa)
termite(s) volante(s) ou ailée(s)
muntùntù, mwènzà, cimpùlu (bimpùlu)
grillon(s)
musàndà
ver de terre
muswàswà
fourmi blanche, termite
mùtòla
puce
mwìnjidìnjidì
libellule
ntànda
araignée(s)
ntòntodì
menthe religieuse
cibùlebùla (bibùlebùla)
taupe
mudìma
chauve souris
lupèlèkèsà
putois(?), musaraigne(s)
kabundi
martre, tarsier, civette, mangouste
nshìmbà
civette
mukenge
renard(?), genette
nkìma
singe à queue rouge
mubwabwa
chacal
cikoja (bikoja)
surmulot(s)
mpuku wa mutumba
marmotte
nkàlà
crabe(s)
lungònyòònyì
caméléon
mushàmushà (mishàmishà)
moineau(x)
ntelu
martin-pêcheur
kabemba
milan
katende
roitelet
nkwadì
perdrix
nkusu
perroquet
nnyunyu wa njeka
dindon(s)
nkùmbìkùmbì
épervier
nkuci
colombe, pigeon ramier
dikàngàlà
pintade
kabobo
poisson chat
ndakala
fretin
musangì (musangì)
sardine(s)
màkàyabù
cabillaud salé et séché
mukusu
moucheron
lupasu (mpasu)
sauterelle(s)
nsendula
petite fourmi rouge
nnyònga
escargot(s)
dilàndi (malàndi)
limace, limaçon
nkola, cinyamankòle (binyamankòle)
huître(s)
nnyama nfwìkakaja
animal(aux) imaginaire(s)
màmbàmuntù
sirène

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.