Try the fastest way to create flashcards

1. Verdenskrig

Get a hint
Hva var bakgrunnen for første verdenskrig?
Click the card to flip 👆
1 / 18
1 / 18
Terms in this set (18)
Hva var bakgrunnen for første verdenskrig?
Stål og industriell revolusjon
Ny infrastruktur
Forskning + ny industri
Tysklands forsprang
Massemedier og ny kommunikasjon
Globaliseringen av økonomien
Årsaker til krigen
Etniske motsetninger på Balkan
Alliansesystem
Økende militær opprusting
Nettverk av avtaler
Utløsende årsak til første verdenskrig
Skuddene i Sarajevo - 28.juni 1914
Gavrilo Princip fra den serbiske organisasjonen "den sorte hånd" skjøt den Østeriks-ungarnske tronarvingen Frans Ferdinand og hans kone.
Hva gikk Schlieffenplanen ut på?
Det var en plan for hvordan Tyskland kjapt kunne vinne en storkrig. Det gikk ut på at de skulle starte med et lynangrep på Frankrike.
Hvilke av forutsetningene i Schlieffenplanen var det som ikke holdt?
Tyskland ønsket å unngå de franske troppene langs den tysk-franske grensen. Derfor gikk de gjennom Belgia og Luxemburg. Men ettersom Britene hadde lovet Belgia å støtte dem dersom de ble angrepet av Tyskerne. Tyskland ble derfor stoppet av franske og britiske tropper i området Flandern. Soldatene gravde seg ned i skyttergraver på hver sin side av frontlinjen.
Hvorfor ble tapene på vestfronten så store?
Tapene på vestfronten ble store på grunn av uerfarne soldater, nye våpen og dårlige/gode strategier.
Hvilke nye våpen ble tatt i bruk?
Fly, giftgass, ubåter, maskingevær og tanks.
Hvordan ble kvinnerollen påvirket av krigen?
Siden mennene ble trukket ut i krigen, måtte kvinnene trukket ut av hjemmene og inn i arbeidslivet. For mange kvinner var dette første gang de fikk lønnet arbeid. Videre følger av dette var stemmerett.
Hva var den amerikanske holdningen til krigen da den først startet?
De mente at det var en europeisk konflikt og ønsket å holde seg nøytrale. "Isolasjonisme". På grunn av krigspropaganda snudde stemningen seg. Avisene var fulle av tyskernes fremtid i Belgia. Mye av det var overdrivelser. En annen årsak var senkningen av amerikanske skip.
Hvorfor var det vanskelig for Wilson å argumentere med at krigen var en kamp for å trygge demokratiet?
Dette var vanskelig fordi de da måtte inn i en allianse med Russland, som slett ikke var demokratiske. Men etterhvert veltet tsarstyret, og dette hinderet falt. Wilson kunne nå si at dette var krigen som skulle trygge verden for demokratiet, og en kamp for Amerikanske idealer.
Hvordan forholdt Norge seg til krigen?
Norge ønsket å holde seg nøytrale under krigen, men de opplevde press fra både England og Tyskland.
Tyskland var redde for at britene skulle okkupere en del av Sør-Norge for å opprette en militærbase. Dette kunne føre til en invasjon av Tyskland gjennom Danmark. Norge var avhengig av handel med begge landene, og da britene definerte hele Nordsjøen som krigsområde skapte det usikkerhet for norsk skipsfart. Tyskland svarte på dette ved å si at de ville synke alle skip som nærmet seg britiske havner.
Etterhvert klarte Norge å inngå avtaler med begge parter.
Hva var hovedforskjellene på krigføringen på østfronten og vestfronten?
På østfronten var det ikke skyttergravskriger, men slag som raskt endret frontlinjen.
...
Hva gikk fredsavtalen i Brest-Litovsk ut på?
Den gikk ut på at det skulle bli fred på østfronten. Dette ønsket Tyskland fordi de ville sende troppene fra østfronten ned til vestfronten. En måte å gjøre dette på var å svekke tsarriket innenfra. Krigsmotstanden i Russland økte stadig, men den manglet en leder. Motstandere av tsarregimet var sendt bort, for eksempel den revolusjonære marxisten Vladimir Lenin. Tyskland sendte Lenin til Russland for å starte et opprør, noe som førte til avskaffelse av tsarens og en innsettelse av Lenin. Lenin inngikk en fredsavtale med sentralmaktene, som førte til at Russland måtte gi fra seg store landområder.

Det brøt ut kommunistiske opprør i flere land, noe som førte til at Tyskerne ikke fikk sendt troppene sine til vestfronten.
Hvorfor kapitulerte Tyskland i november 1918?
Britene satte inn blokader ved tyske havner. De mente at dersom de sultet ut befolkningen ville våpenproduksjonen stanse og befolkningen gjøre opprør. Dette skjedde, og folket sultet og frøs, og soldatene manglet mat, ammunisjon, hvile og kampvilje.
Hva var hovedpunktene i Versaillestraktaten?
- Tyskland ble tvunget til å ta på seg skylden for krigen
- Tyskland måtte betale en økonomisk erstatning
- Et forbud mot fly og et tak på hvor mange krigsskip marinen i Tyskland fikk ha.
- Rhinlandet skulle demilitariseres.
- Alsace-Lorraine skulle gis tilbake til Frankrike.
- Den polske korridoren måtte avstås-

USAs president spilte hovedrollen i forhandlingene. Han hadde lagt frem et forslag med 14 punkter som skulle sikre fred og stabilitet i Europa. Felles fir mange av dem var at innbyggerne i et område selv skulle få lov til å beste,,e hvilken stat de skulle tilhøre.