Try the fastest way to create flashcards

Prøve 19.12

5.0 (1 review)
Get a hint
Hvilke hendelser ligger til grunn for tidfestingen av senmiddelalderen?
Click the card to flip 👆
1 / 42
1 / 42
Terms in this set (42)
Hvilke hendelser ligger til grunn for tidfestingen av senmiddelalderen?
Svartedauden regnes som innledningen til senmiddelalderen. Folketap førte til samfunnsmessige konsekvenser som gjør det naturlig å skille ut tiden mellom 1300 og 1500 som en egen periode. Senmiddelalderen preges av vekst og omstilling, og bedre økonomi blant bønder etter pesten. Samtidig ble det mer krigføring og uro, og klimaet ble kjøligere.
Hva var Svartedauden, og når kom den til Europa?
Svartedauden var en pest som kom til Europa i 1347. Bakterien ga oftest utslag som byllepest, men kunne også utvikle seg som lungepest.
Hvilke forhold bidro til at Svartedauden spredde seg?
Pestbakterien levde i blodet til lopper, som holdt til i pelsen på smågnagere, spesielt rotter. Det var stor utbredelse av rotter i byene i middelalderen, og dermed var det enklere for loppene å forflytte seg fra rotter til mennesker. Loppene kunne overleve i lengre perioder på korn, og frakt av slik korn førte til at loppene spredde seg over lengre avstander. Bakterien kan også smitte blant mennesker gjennom infiserte menneskelopper og dråpesmitte.
Hva vet man om årsakene til Svartedauden?
Man vet at veksten i handel hadde skapt større kontakt mellom Europa og Sentral-Asia, der Svartedauden trolig hadde sitt opphav. Grunnet økt skipsfart og frakt av varer ble mange smittet, og førte med seg smitten til andre land med økt handel. Befolkningsveksten i Europa gjorde at man bodde tett og lett kunne smitte hverandre. Kunnskaper om sykdommer og smitteårsaker var mangelfulle. Dårlig og ensformig kosthold med økt press på ressurser kan ha svekket immunforsvaret. De som pleiet de syke var mer utsatte for smitte enn andre, og ble smittebærere som ofte smittet flere andre beboere i nærområdet.
Hvilke konsekvenser fikk Svartedauden for folketall?
En regner med at omtrent halvparten av de 80 millioner menneskene som levde i Europa i tiden like før Svartedauden, omkom etter bakteriesmitte. Først på 1600-tallet var folketallet oppe på samme nivå som før Svartedauden.
Hvorfor fikk Svartedauden ulike økonomiske konsekvenser for bønder og godseiere?
Lavere folketall førte til nedgang i matproduksjonen, og for menneskene som overlevde pesten førte dette til mer plass og flere muligheter til å skape seg et bedre liv. Det ble mindre arbeidsledighet, som førte til at godseiere måtte redusere jordleien eller tilby andre gunstige betingelser, som førte til bedre økonomi for bønder. Likevel var det ikke alle godseierne og bøndene som ble enige om hva som skulle skje etter pesten, og det var ofte flere brutale, væpnede oppgjør mellom bønder og godseiere. I Øst-Europa fikk ikke bøndene den samme økonomiske oppblomstringen ettersom godseierne her holdt bedre fast ved inntekter og makt over bøndene. I vest var godseierne underordnet en kongemakt som også bøndene ble beskyttet av.
Hvorfor hadde godseieren i det østlige Europa en sterkere maktposisjon enn i vest?
Godseieren i det østlige Europa hadde en sterkere maktposisjon enn i vest fordi de i større grad klarte å holde fast ved inntekter og makt over bøndene. Bøndene i øst bodde mer spredt og hadde ikke det samme landsbykollektivet som i vest, noe som gjorde det enklere å holde kontroll på bøndene.
Hva menes med Hundreårskrigen?
Hundreårskrigen er en betegnelse på den langvarige striden mellom England og Frankrike fra midten av 1300-tallet til midten av 1400-tallet. Krigen startet da den franske kongen, Karl 4., døde uten å etterlate seg en direkte tronarving. Både en fransk og en engelsk tronkrever meldte seg, og rivaliseringen mellom disse tronkreverne førte de to landene i krig med hverandre.
Hvilke krigsteknologiske endringer skjedde under Hundreårskrigen, og hvilke konsekvenser fikk dette for adelens rolle?
Krutt ble tatt i bruk og gjorde det mulig å skyte med kanoner og håndvåpen. Adelens tradisjonelle rolle som riddere ble svekket fordi de nye skytevåpnene kunne trenge gjennom rustningene deres.
Hvorfor ble Hundreårskrigen så langvarig, og hvordan endte den?
Hundreårskrigen ble langvarig fordi de brukte lang tid på å bygge opp store hærer og finne opp ny krigsteknologi. Frankrike vant til slutt krigen, og drev engelskmennene ut av landet. Krigen endte likevel med store tap og kostnader for begge parter.
Hva kjennetegnet den tysk-romerske keisermakten i senmiddelalderen?
Den tysk-romerske keisermakten var svekket i senmiddelalderen. Keiseren var mest et symbolsk overhode for fyrstene som styrte hvert sitt område av riket, som opprinnelige hadde vært deler av keiserdømmet.
Hvem var habsburgerne, og hvilken utvikling skjedde under dem?
Habsburgerne var representanter for det tysk-romerske huset Hapsburg. Under deres regime som keisere, konger og andre fyrster klarte de å utvide keiserdømmets territorium betydelig.
Hvorfor ble kirkens anseelse og autoritet svekket i senmiddelalderen?
Kirkens anseelse og autoritet ble svekket i senmiddelalderen ettersom det var strid om store trosspørsmål og hvem som skulle være pave. Det var på et tidspunkt tre paver i Europa på samme tid, og disse fordømte hverandre og svekket dermed kirkens anseelse og autoritet.
Hva menes med det store skismaet?
Splittelsen i kirken som førte til at det fantes to paver i Europa kalles det store skismaet.
Hvilken hendelse førte til det endelige fallet for det øst-romerske riket?
I 1453 erobret osmanske styrker Konstantinopel, og denne hendelsen førte til det endelige fallet for det øst-romerske riket. Etter erobringen gjorde osmanene Konstantinopel, nå kalt Istanbul, til hovedstad i riket sitt.