אוצר מילים של האות פא ف

سَافَرَ
Click the card to flip 👆
1 / 19
Terms in this set (19)
ייסע/ נוסע
שגריר
שגרירות
ב/בתוך
מחברת
Image: دَفْتَر
تَلِفُونטלפוןتِلِفِزْيُونטלוויזיהفَلَافِلפלאפלمَلْفُوفכרובإِلَىאל, לيُوسُفיוסףفَرِيدפריד (שם של בן)وَفَاءופאא (שם של בת)فُؤَادפואד (שם של בן)

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.