Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Yes I know it is gigantic. But somehow i felt it was necessary. This set includes all the vocab in the green book. There are no macrons. Again, the whole group can edit this, so feel free to correct my many inevitable mistakes.

a, ab (+ABL)

by

adiuvo, adiuvare, adiuvi

help

annus, anni, m.

year

ascendo, ascendere, ascendi

climb, rise

barbarus, barbari, m.

barbarian

celo, celare, celavi, celatus

hide

circum (+ACC)

around

confido, confidere (+DAT)

trust

deicio, deicere, deieci, deiectus

throw down

durus, dura, durum

harsh, hard

efficio, efficere, effeci, effectus

carry out, accomplish

extraho, extrahere, extraxi, extractus

drag out

fons, fontis, m.

fountain

gravis, gravis, grave

heavy, serious

haruspex, haruspicis, m.

soothsayer

hora, horae, f.

hour

infelix, infelix, infelix, gen. infelicis

unlucky

iubeo, iubere, iussi, iussus

order

morbus, morbi, m.

illness

nonnulli, nonnullae, nonnulla

some, several

nuper

recently

occupatus, occupata, occupatum

busy

oppidum, oppidi, n.

town

peritus, perita, peritum

skillful

plenus, plena, plenum

full

plus, pluris, n.

more

pretium, pretii, n.

price

sapiens, sapiens, sapiens, gen. sapientis

wise

suscipio, suscipere, suscepi, susceptus

undertake

unde

from where

adeptus, adepta, adeptum

having obtained

amor, amoris, m.

love

aureus, aurea, aureum

golden

avide

eagerly

caelum, caeli, n.

sky

decipio, decipere, decepi, deceptus

deceive

dirus, dira, dirum

dreadful, awful

dissentio, dissentire, dissensi

disagree

eligo, eligere, elegi, electus

choose

exitium, exitii, n.

ruin

fundo, fundere, fudi, fusus

pour

hostis, hostis, m.

enemy

iacto, iactare, iactavi, iactatus

throw

incipio, incipere, incepi, inceptus

begin

ingressus, ingressa, ingressum

having entered

inicio, inicere, inieci, iniectus

throw in

lacrima, lacrimae, f.

tear

minimus, minima, minimum

very little, least

molestus, molesta, molestum

troublesome

moneo, monere, monui, monitus

warn, advise

parco, parcere, peperci (+DAT)

spare

precatus, precata, precatum

having prayed

prudentia, prudentiae, f.

prudence

quantus, quanta, quantum

how big

quo modo?

how?

tardus, tarda, tardum

late

tutus, tuta, tutum

safe

verbum, verbi, n.

word

virtus, virtutis, f.

courage

vito, vitare, vitavi, vitatus

avoid

administro, administrare, administravi

manage

cedo, cedere, cessi

give in

clarus, clara, clarum

famous

commemoro, commemorare, commemoravi, commemoratus

mention, recall

conspicatus, conspicata, conspicatum

having caught sight of

cura, curae, f.

care

erro, errare, erravi

make a mistake

gero, gerere, gessi, gestus

wear

honor, honoris, m.

honor

iacio, iacere, ieci, iactus

throw

immotus, immota, immotum

still, motionless

ingenium, ingenii, n.

character

locutus, locuta, locutum

having spoken

magnopere

greatly

magis

more

maxime

very greatly, most of all

mandatum, mandati, n.

instruction, order

modus, modi, m.

manner, way, kind

res huius modi

a thing of this kind

nimium, nimii, n.

too much

orno, ornare, ornavi, ornatus

decorate

pareo, parere, parui (+DAT)

obey

potens, potens, potens, gen. potentis

powerful

pravus, prava, pravum

evil

regressus, regressa, regressum

having returned

scio, scire, scivi

know

talis, talis, tale

such

tamquam

as, like

umquam

ever

venenum, veneni, n.

poison

venia, veniae, f.

mercy

auctoritas, auctoritatis, f.

authority

audax, audax, audax, gen. audacis

bold, daring

carcer, carceris, m.

prison

colloquium, colloquii, n.

talk, chat

comprehendo, comprehendere, comprehendi, comprehensus

arrest

conscendo, conscendere, conscendi

climb on, mount

cum

when, with

descendo, descendere, descendi

go down

desero, deserere, deserui, desertus

desert

egressus, egressa, egressum

having gone out

eques, equitis, m.

horseman

flumen, fluminis, n.

river

humi

on the ground

infestus, infesta, infestum

hostile

interea

meanwhile

neque ...neque

neither ...nor

nusquam

nowhere

oppugno, oppugnare, oppugnavi, oppugnatus

attack

passus, passa, passum

having suffered

patefacio, patefacere, patefeci, patefactus

reveal

perfidus, perfida, perfidum

untrustworthy

pons, pontis, m.

bridge

ripa, ripae, f.

river bank

tantum

only

transeo, transire, transii

cross

tristis, tristis, triste

sad

verum, veri, n.

the truth

accido, accidere, accidi

happen

aliquis

someone

aperio, aperire, aperui, apertus

open

captivus, captivi, m.

prisoner, captive

castra, castrorum, n. pl.

military camp

cogo, cogere, coegi, coactus

force, compel

depono, deponere, deposui, depositus

put down, take off

desino, desinere

end, cease

dignitas, dignitatis, f.

importance, prestige

diligentia, diligentiae, f.

industry, hard work

explico, explicare, explicavi, explicatus

explain

extra (+ACC)

outside

furens, furens, furens, gen. furentis

furious

haesito, haesitare, haesitavi

hesitate

immemor, immemor, immemor, gen. immemoris

forgetful

immortalis, immortalis, immortale

immortal

di immortales!

heavens above!

laedo, laedere, laesi, laesus

harm

lateo, latere, latui

lie hidden

legio, legionis, f.

legion

nescio, nescire, nescivi

not know

nomen, nominis, n.

name

os, oris, n.

face

poena, poenae, f.

punishment

poenas dare

pay the penalty

rursus

again

scelestus, scelesta, scelestum

wicked

statio, stationis, f.

post

suavis, suavis, suave

sweet

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording