γίγνεται

he/she/it becomes; it happens

ἀϕικνέομαι

I arrive, arrive at (+ εἰς + acc.)

ϐασιλεύω

I rule

δέχομαι

I receive

ϐούλομαι

I want, wish

ἐκφεύγω

I flee out, escape

ἀποκτείνω

I kill

γίγνομαι

I become

ϐοηθέω

(+ dat.) I help

πείθομαι

I obey

πέμπω

I send

ἐξέρχομαι

(+ ἐκ + gen.) I go out of, come out of

πλέω

I sail

σῴζω

I save

ϕοϐέομαι

I fear, am afraid (of)

ἔρχομαι

I come, go

ἀπέρχομαι

I go away

τῑμάω

I fear

τύπτω

I strike

μάχομαι

I fight

ἡγέομαι

(+dat.) I lead

παρέχω

I provide, give

ϕᾱσί(ν)

(post positive enclitic) they say

πορεύομαι

I go, walk, march, journey

προχωρέω

I go forward, come forward, advance

ὁ λαϐύρινθος

labyrinth

αἱ πύλαιαἱ πύλαι

double gate(s)

ὁ ϐασιλεύς

king

ἡ παρθένος

maiden, girl

ἡ ναῦς (τῆς νεώς, τῇ νηΐ, τὴν ναῦν)

ship

ἡ ἡμέρᾱ

day

ὁ ἑταῖρος

comrades, companions, friends

ὁ πάππας (ὦ πάππα)

father, papa

ἡ νῆσος

island

ἡ νύξ

night

γε

(post positive enclitic) at least, indeed

δεινός. -ή, -όν

terrible

οὐχί

not, no!!!

δή

(postpositive) in fact

πολλάκις

many times, often

ἐκεῖ

there

μετά

(+gen.) w/

οὕτως (= οὕτω)

so, thus

οὐδαμῶς

in no way

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording