Chapter 31

STUDY
PLAY
Sheng1 Wu4
Biology
Ying1 Wen2
English
Zhong1 Wen2
Chinese
Shu4 Xue2
Maths
Xi4 Ju4
Drama
Mei3 Shu4
Art
Li4 Shi3
History
Yin1 Yue4
Music
Dian4 Nao3
Computer
Wu4 Li3
Physics
Ti3 Yu4
PE
Wu3 Can1
Lunch
Mei3 Tian1
Every day
Yi2 Yang4
the same
Bu4 Yi2 Yang4
different
Bu2 Tai4 Yi2 Yang4
not exactly the same
Ke4 Cheng2 Biao3
Timetable
ke4
Class
Zhong1 Wen2 Ke4
Chinese Class