17. správa na úseku životního prostředí

Term
1 / 24
co je to životní prostředí
Click the card to flip 👆
Terms in this set (24)
co je to životní prostředí
„Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje."
jaké jsou složky ŽP
ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.
zákon č. 17/1992
o životním prostředí
ústavní základy spojené s životním prostředím
• Preambule -> ....odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství
• Čl. 7 Ústavy -> Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.
• Čl. 10 Ústavy -> Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je ČR vázna, jsou součástí právního řádu, stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva
• čl. 35 odst. 1 LZPS -> „Každý má právo na příznivé životní prostředí (subjektivní právo) + odst. 2 -> „Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů" + odst. 3 -> „při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem"
subjekty VS spojené s životním prostředím
A) Nositelé pravomocí - vykonavatelé veřejné moci
a. Státní orgány
i. Moc zákonodárná
ii. Moc výkonná
iii. Moc soudní
b. Veřejnoprávní korporace
i. Uzemní samosprávné celky
ii. Profesní a zájmová samospráva
c. Veřejné stráže
d. Jiné subjekty
i. Veřejné fondy, ústavy
ii. Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace státu zřízené ústředními orgány k plnění úkolů na úseku životního prostředí
iii. další subjekty (např. autorizované osoby)
B) Subjekty práv a povinností a adresáti veřejnoprávního působení (dotčené osoby)
a. Fyzické osoby
b. Právnické osoby
- specifické postavení: . participanti - „podíl - účast" při ochraně životního prostředí
o jednotlivec či neformální skupina jednotlivců => veřejnost
o dotčená veřejnost
o např. „environmentální" spolky (dříve občanská sdružení) obecně prospěšné společnosti, zástupce veřejnosti, nadace
organizace VS v oblasti životního prostředí
Správní orgány na ústřední úrovni => vláda, ministerstva (Ministerstvo životního prostředí => subjekty podřízené ministerstvům, Ostatní ministerstva => subjekty podřízené ministerstvům), ostatní ústřední orgány státní správy, specializované ústřední kontrolní orgány státní správy
Územní veřejná správa => veřejnoprávní samosprávné korporace (obce, kraje), specializované územní orgány (dekoncentrované)
Veřejné stráže
Jiné subjekty (poskytující služby, plnící další úkoly v oblasti veřejné správy, pečující o svěřený majetek - zejména subjekty zřízené ústředními orgány nebo zákonem - organizační složky, státní příspěvkové organizace, veřejné fondy)
Zájmová a profesní samospráva
vláda
- prosazuje politické priority vzniklé ve volbách (naplňování programu)
- zákonodárná iniciativa
- krizové řízení - nouzové stavy způsobené mj. živelními pohromami, ekologickými nebo průmyslovými haváriemi
- koncepční činnost (Státní politika životního prostředí, Surovinová politikou, Politika územního rozvoje)FORMY
- Nařizovací činnost
- Rozhodovací činnost -> výjimečná - např. výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích (2004-2009), není vhodným orgánem pro rozhodování individuálních případů - formální
- ústavní základ - čl. 67 a násl. Ústavy -> vrcholný kolektivní orgán výkonné moci
formy činnosti vlády
o usnesení vlády -> k přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů
o návrhy zákonů -> vládní a ostatní (vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů (čl. 44 Ústavy))
o nařízení vlády - čl. 78 Ústavy -> k provedení zákona a v jeho mezích
vláda a mimořádné události
o vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li mj. o účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích -> informuje neprodleně Parlament -> může zrušit, stačí nesouhlas jedné z komor nadpoloviční většinou
o Čl. 5 ústavního zákona č.100/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky -> vláda může vyhlásit nouzový stav v případě, živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost
je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin schválí nebo zruší
Současně musí vláda vymezit, která práva se omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají
Nouzový stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud není prodloužen
právní základ kompetence ministerstev
- Ústavní základ - čl. 79 -> Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem & Ministerstva mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněna
- Zák.č. 2/1969 Sb. kompetenční zákon
o Ministerstvo životního prostředí - exkluzivní postavení
o Ostatní ministerstva
S přímými kompetencemi ve vztahu k ŽP -> Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a soc. věcí
S kompetencemi ve vztahu k veřejnému zdraví -> Ministerstvo zdravotnictví
S kompetencemi souvisejícími se zajištěním ochrany životního prostředí a otázek souvisejících -> Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
typy ministerstev podle jejich vztahu k ŽPS přímými kompetencemi ve vztahu k ŽP -> Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a soc. věcí S kompetencemi ve vztahu k veřejnému zdraví -> Ministerstvo zdravotnictví S kompetencemi souvisejícími se zajištěním ochrany životního prostředí a otázek souvisejících -> Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyministerstvo životního prostředíorgán vrchního státní dozoru v oblasti životního prostředí (§ 19/1 komp.z.) ústřední orgán státní správy koordinační funkce (§ 19 odst. 3 kom.z.) - koordinuje ve věcech ŽP ostatní ministerstva zabezpečení informační systém o ŽPkompetence MŽP podle § 19 kompetenčního zákonaochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro oblast provozování zoologických zahrad, pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, pro geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují státní hranice. pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích. pro státní ekologickou politiku , pro systém značení ekologicky šetrných výrobků a služeb pro program podporující dobrovolnou účast v systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Program EMAS)další kompetence MŽP podle zvláštních předpisůro předcházení a nápravu ekologické újmy podle § 16 odst. 2 písm. a) zák.č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - pro oblast ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků podle zák.č. 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích - pro oblast integrované prevence a omezení znečištění vznikajícího činnostmi podle § 29 písm. a) zák.č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci - pro oblast závažných havárií podle § 44 písm. a) zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných haváriísubjekty podřízené MŽPStátní fond ŽP (zák. č. 388/1991 Sb. o SFŽP), právnická osoba zřízená zákonem (veřejný fond), MŽP jej spravuje Česká inspekce životního prostředí (komp.z.+zák.č. 282/1991 Sb.+zvláštní zákony) Správní úřad, ústředí + oblastní inspektoráty Český hydrometerologický ústav, státní příspěvková organizace Cenia (Česká informační agentura ŽP),státní příspěvková organizace Agentura ochrany přírody a krajiny, od 1.1.2015 NOVĚ správní úřad. odborné a vědecké funkce příslušnost hospodařit s majetkem & působnost na území chráněných krajinných oblastí (s výj. CHKO Šumava) a na celém území ČR Správy národních parků Šumava, Podyjí, KRNAP, České Švýcarsko správní orgán Správa jeskyní ČR, státní příspěvková organizace Česká geologická služba, státní příspěvková organizace Česká geologická služba - GEOFOND, organizační složka státu Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., státní příspěvkový organizaceostatní ústřední orgány státní správy působící v oblasti ŽPStátní úřad pro jadernou bezpečnost Český báňský úřadspecializované orgány státní správy ve vztahu k ochraně ŽPČeská inspekce životního prostředí Státní zemědělská a potravinářská inspekce Ústřední kontrolní a zkušební ústav Státní veterinární správa České republiky Česká obchodní inspekceúzemní veřejná správa ve vztahu k ŽPVŠEOBECNÁ kraje - samostatná působnost, přenesená působnost obce - samostatná působnost, přenesená působnost - Ústava, zákon o obcích, zákon o krajích, jednotlivé zákony a další předpisy z oblasti životního prostředí SPECIALIZOVANÁ krajské hygienické stanice obvodní báňské správy krajské veterinární správy krajské, regionální a oblastní orgány specializovaných státních inspekcí správy národních parkůveřejné strážeLesní stráž (lesní zákon), Stráž ochrany přírody (zákon o ochraně přírody), Rybářská stráž (rybářský zákon), Myslivecká stráž (zákon o myslivosti) - úřední osoba (§ 127 odst. 1 písm. a) TZ)-> fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá přitom svěřené pravomoci pro splnění těchto úkolůkontrola veřejné správy v rámci ŽPkontrola vykonávaná zákonodárným orgánem, resp. zastupitelskými orgány kontrola vykonávaná soudy Kontrola vykonávaná NKÚ Kontrola vykonávaná správními orgány Kontrola vykonávaná na základě podání občanů Kontrola prostřednictvím Veřejného ochránce právformy činnosti VS v oblasti ŽPNormativní právní akty - vnější & vnitřní Individuální správní akty o Správní rozhodnutí o Jiné úkony s povahou individuálních aktů (Osvědčení, Vyjádření, Stanoviska (Závazná stanoviska, Koordinovaná stanoviska, Koordinovaná závazná stanoviska), Jiné úkony) o Evidenční, registrační úkony o Informační úkony o Programovací a plánovací úkony Opatření obecné povahy Veřejnoprávní smlouvypojem veřejnostpodle Aarhuské smlouvy: znamená jednu nebo více fyzických nebo právnických osob u nás: nemáme univerzální legální definici ale v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí: "jedna nebo více osob"pojem dotčená veřejnostpodle Aarhuské úmluvy: veřejnost, která je - nebo může být - ovlivněna environmentálním rozhodováním, anebo která má na tomto rozhodování určitý zájem v zákone o posuzování vlivů na životní prostředí: "osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech nebo právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost"právo na informace o ŽP-LZPS čl. 17 + čl. 35 (odst. 2) - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím & zákon č. 123/1998 Sb. o informacích o životním prostředí + zvláštní předpisy (např. zákon o ochraně ovzduší, zákon o prevenci závažných havárií atd.) - Aarhuská úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Sdělení č. 124/2004 Sb.m.s.) - Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/4/ES o veřejném přístupu k informacím o životním prostředí a zrušení Směrnice Rady 90/313/EHS - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)