αγε, αγετε (smooth)

come on!

επανερκομαι (smooth)

I come back, I return, I return to

εσθιω (smooth)

I eat

καμνω

I am tired; I am sick

πινω

I drink

της αριστερας (smooth)

left hand

της δεξιας

right hand

της θεου

goddess

το íερον, του íερου

temple

ó κινδυνος, του κινδυνου

danger

καλλιστος

most beautiful; very beautiful

δια + gen.

through

επι (smooth) + dat

upon, on

επι (smooth) + acc

at, against, onto, upon

της Αθηνης

Athena

της Νικης

Nike

της Παρθενου

The Maiden (Athena)

ó Φειδιας

Pheidias

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording