Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

aeroplane / aircraft / airplane

samolot

bicycle / bike

rower

boat

statek, łódka

bus

autobus

double decker bus

autobus piętrowy

car

samochód

coach

autokar

ferry

prom

lorry / truck

ciężarówka

minibus

mikrobus

taxi / cab

taksówka

train

pociąg

tube / underground / subway

metro

van

furgonetka

yacht

żaglówka

accelerate

przyspieszyć

brake

hamować

career

pędzić

come to a rest

zatrzymać się [c...]

drink-driving

jazda po pijanemu

drive a car

prowadzić samochód

fill up (with petrol)

zatankować (benzynę)

fine

mandat, ukarać mandatem

flash

mrugać światłami

gasoline

benzyna [g...]

have a flat tyre

złapać gumę

overtake

wyprzedzać

petrol station

stacja benzynowa

pull over

zjechać na bok

pull up

zatrzymywać się

ram

taranować

run out of petrol

benzyna się skończyła

slam on the brakes

nacisnąć mocno na pedał hamulca

speed past sth

przemknąć szybko obok

speeding

przekroczenie dozwolonej prędkości

swing into sth

wjechać w coś łukiem

zigzag

jechać zygzakiem

arrive in / at

przybyć do

ask / show the way

pytać / pokazać drogę

be on one's way

być w drodze

business trip

podróż służbowa

catch up with

dogonić

cover a distance

pokonać odległość

cruise

rejs wycieczkowy

depart

odjechać / odlecieć / wyruszyć

drive away

odjechać

find one's way

znaleźć drogę

flight

lot

fly

latać

get lost

zgubić się

get stuck in traffic

utknąć w korku

give sb a lift / get a lift

podwieźć kogoś / zostać podwiezionym

go / travel by train / by plane / by boat / by car

jechać / podróżować pociągiem / samolotem / statkiem / samochodem

go / travel by rail / by sea / by air

jechać / podróżować koleją / drogą morską / drogą powietrzną

have a good / safe trip / journey

mieć dobrą / bezpieczną podróż

hitch-hike

podróżować autostopem

leave (for)

wyjechać (do jakiegoś miejsca)

make / go on a journey / a tour / a trip / an excursion

pojechać w podróż / na wycieczkę

make for / head for

skierować się do

meet sb at the station / airport

wyjść po kogoś na dworzec / lotnisko

miss a train / plane / flight

spóźnić się na pociąg / samolot / lot

motorway

autostrada

reach one's destination

przybyć do miejsca przeznaczenia

ride

przejażdżka

ride a bike / a motorbike

jechać rowerem / motocyklem

ride a horse / a camel

jechać konno / na wielbłądzie

main / minor road

główna / boczna droga, szosa

route

trasa

see sb off

odprowadzać kogoś

set off / set out (for)

wyruszyć (do jakiegoś miejsca)

speed up

dodać gazu

stop over / break the journey

zrobić postój

take / catch a flight

polecieć samolotem / złapać samolot

take / go for a ride

pojechać na przejażdżkę

take / go on a cruise

popłynąć w rejs

take a short cut

pojechać na skróty

tour

wycieczka objazdowa

traffic

ruch uliczny

(be in a) traffic jam

być w korku

travel

podróż, podróżować

travel around the world / across America

podróżować dookoła świata / przez Amerykę

travel light

podróżować z małą ilością bagażu

trip

wycieczka, krótka podróż

voyage

długa podróż morska lub kosmiczna

walk / go on foot

iść piechotą

cross the border

przekraczać granicę

customs

cło

customs officer

celnik

duty-free zone

strefa bezcłowa

exchange office

kantor wymiany walut

foreign currency

obca waluta

go / travel abroad

jechać / podróżować za granicę

green card

zielona karta, zezwolenie na pobyt stały w USA

immigration officer

urzędnik imigracyjny

passport control

kontrola paszportowa

permission to stay

zezwolenie na pobyt

tourist / permanent visa

wiza turystyczna / stałego pobytu

valid / invalid (passport)

ważny / nieważny (paszport)

airline

linia lotnicza

arrival

przyjazd, przylot

baggage

bagaż [b...]

board a plane

wchodzić na pokład samolotu

boarding card

karta pokładowa

book / reserve a ticket / a seat

zarezerwować bilet / miejsce

booking office

miejsce, w którym dokonuje się rezerwacji

business class

klasa biznes

cabin crew

personel pokładowy

change trains

przesiadać się z pociągu na pociąg

charter flight

lot czarterowy

check in

zgłosić się do odprawy

check-in desk

stanowisko odprawy

departure

odjazd, odlot

departure lounge

poczekalnia

economy class

klasa turystyczna

excess luggage / baggage charge

opłata za nadbagaż

fast train

ekspres

fare

opłata za przejazd

gate

bramka (wyjście do samolotu)

get on / get off the train / the bus

wsiąść / wysiąść z pociągu / autobusu

hand luggage / carry-on baggage

bagaż podręczny

land

wylądować

left-luggage office

biuro rzeczy znalezionych

luggage

bagaż

luggage trolley

wózek bagażowy

passenger

pasażer

passenger train

pociąg pasażerski

plane / boat crew

załoga samolotu / statku

railway platform

peron kolejowy

runway

pas startowy

scheduled flight

lot rejsowy, rozkładowy

sleeping carriage / car

wagon sypialny

suitcase

walizka

take off

wystartować (o samolocie)

terminal

terminal

through train

pociąg bezpośredni

monthly ticket

bilet miesięczny

one-way / single ticket

bilet w jedną stronę

period ticket

bilet okresowy

plane / train ticket

bilet na samolot / pociąg

return ticket

bilet powrotny

season ticket

bilet sezonowy

ticket valid for

bliet ważny na

ticket office

kasa biletowa

timetable

rozkład jazdy, lotów

train compartment

przedział w pociągu

accommodation

zakwaterowanie

B&B (bed and breakfast)

pokoje gościnne (ze śniadaniem)

book / reserve a room

zarezerwować pokój

chambermaid

pokojówka

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording