Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

an spórt

the sport (TAinmneach)

an leathanach spóirt

the sports page (Tuis. Ginideach)

an tráchtaire spóirt

the sports commentator

Bhí óige shona agam

I had a happy youth

faoi gheasa

spellbound, enthralled

sáraigh

to overcome

Sháraigh siad an fhoireann eile go héasca

They overcame the other team easily

Conas is féidir linn na fadhbanna seo a shárú?

How can we overcome these problems?

sáriománaí

excellent hurler

ní féidir le haon duine eile aithris a dhéanamh air

Noboby else could imitate him

neamhghnách

unusual

frídíní

germs

frídíní eolais

nuggets of knowledge

traenálaí

trainer

traenálaithe

trainers

Ba ghnách leis

It was usual for him

ar an toirt

immediately

ar ruathar aonair

on a solo attack

an lucht féachana

the audience, spectators

an lucht éisteachta

the audience, listeners

lúthchleasaíocht

athletics

teoranta do

limited to

eachtra

event

tagair

vb. to refer

ionas

so that

ionas mar sin

so that in that way

go foirfe

perfectly

an chraobh

the championship

An Chraobh Iomána

the hurling championship

An Chraobh Peile

the football championship

díograiseach

hard-working, enthusiastic, determined

spleodar

exuberance, fun, enjoyment

chun dul i ngleic leis an bhfadhb

in order to get to grips with the problem

na cartaí aitheantais

the ID cards

neamhaird a dhéanamh

to turn a blind eye, to neglect

Chuir sé iallach orainn

He forced us

Chuirfeadh sé iallach ar

it would force

i bhfad an iomarca

way too much

gránna

unpleasant, terrible

aimsir ghránna

horrible weather

tá sé sách dona a bheith ag ól an iomarca

it's bad enough to be drinking too much

sléacht

slaughter

le blianta anuas

for the last few years

tabhair faoi deara

to notice

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording