Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

go huile is go hiomlán

totally and completely

I bhfábhar

in favour

sainmhíniú

definition

in ainneoin

despite

ag breathnú go hálainn

looking lovely

gan dídean

homeless

agus beagnach thar oíche

and almost overnight

ag crá

tormenting

creimeadh

erosion

ag creimeadh

eroding

ag dul ar imirce

emigrating

buille tubaisteach

tragic blow

caidreamh

relations, relationship

éadóchasach

(hopeless) desperate

dubhach

gloomy

mórgáistí

mortgages

níl lá dá dtéann thart ná

there's not a day goes by

go háirithe

especially

marfach

fatal

leochaileach

fragile

tubaiste

disaster

na fiacha

the debts

a chothú

to promote or foster

togra

proposal

tograí

proposals

in ionad

rather than, instead of

constaic

obstacle

deachtóir

dictator

I réim

ruling

fáinne fí

vicious circle

eagraíochtaí deonacha

voluntary organisations

I gcéin

far off

uisce thruaillithe

polluted water

maraigh

to kill

tolg

contract (disease)

an phlá

plague

as smacht

out of control

cumainn charthanacha éireannacha

irish charitable associations

ag aisíoc

repaying

ag aisíoc fiach

repaying debt

cealaigh

cancel

sliocht

exerpt

is deacair a chreidiúint

it's difficult to believe

triú mílaois

third milenium

ag sclábhaíocht

slaving

mídhleathach

illegal

ag obair go mídhleathach

working illegally

atá tuillte acu

which they deserve

coitianta

prevailing, usual

ag cur allais

sweating

go hiomlán

completely

onnmhairigh

export

mí-úsáid

abuse

cumhacht

power

dochar

harm

earraí allmhairithe

imported goods

is amhlaidh atá sé

that is the case, that is how it is

trian

third

baghchat

buoycott

freagrach as

responsible

lotnaidicíd

pesticide

is cosúil

apparantly

alt

article

luaigh

mention

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording