Subjunctive

STUDY
PLAY
a menos que
unless
en caso (de) que
in case
antes (de) que
before
para que
so that
con tal (de) que
provided that
sin que
without; unless
a pesar de que
despite
hasta que
until
aunque
although; even if
luego que
as soon as
cuando
when
mientras que
while
después (de) que
after
en cuanto
as soon as
siempre que
as long as
tan pronto como
as soon as