325 terms

Gaelic

STUDY
PLAY
oidhche math
good evening
tapadh leat
thank you
grianach
sunny
fliuch
wet
an-dràsta
just now
nach eil...?
isn't...?
sgòthach
cloudy
glè
very
gaothach
windy
obair-chàraid
pair work
eadar-theangaich
translate
obair-bhuidhne
group work
ceist
question
freagairt
answer
brèagha
beautiful
bhean
wife
faisg aig
near to
tric
often
mac
son
cho
as
Ghearmailt
Germany
a' fuireach
lives
baile
town
taigh
house
tallaichean
halls
dùthaich
country
co mheud?
how many?
pìos cèic
piece of cake
pinnt leann
pint of beer
leugh
read
sin
this
seo
that
athair
father
màthair
mother
piuthar
sister
bràthair
brother
seanair
grandfather
seanmhair
grandmother
leanabh
child
mo + lenition
my
do + lenition
your
a + lenition
his
a
her
ar
our
ur
your (pl)
an/am
their
dè an aois a tha...?
how old is...?
am bheil fhios agad?
do you know?
tha fhios agam
I know
chan eil fhios agam
I don't know
a' faireachdainn
feels
cuideachd
also
dà dheug
twelve
fichead
twenty
trithead
thirty
ceathiad
forty
caogad
fifty
seasgad
sixty
seachdad
seventy
ochdad
eighty
noachad
ninety
ceud
one hundred
aig
at
agam
at me
agad
at you
aige
at him
aice
at her
againn
at us
agaibh
at you (pl)
aca
at them
briogais
pants
lèine
shirt
dreasa
dress
peitean
vest
sgiort
skirt
stoc
scarf
còta
coat
ad
hat
miotagan
gloves
bòtannan
boots
brògan
shoes
stoicainnean
socks
dog
buidhe
yellow
dearg
red
donn
brown
dubh
black
geal
white
gorm
blue/green
liath
grey-blue
uaine
green
aon/dearbh
same/one
beag
small
deagh
good
droch
bad
mòr
big
òg
young
air
on
orm
on me
ort
on you
air
on him
oirre
on her
oirnn
on us
oirbh
on you (pl)
orra
on them
dè an t-ainm a th'ort?
what's your name?
's e ... a th'orm
My name is...
dè an dath a th'air?
what color is it?
pathadh
thirsty
cadal
sleepy
deoch
drunk
acras
hungry
dè tha ceàrr ort?
what's wrong with you?
tha gaol agam ort
I love you
gàrradh
garden
rùm agad dhut fhèin
room to yourself
coimpiutair
computer
inneal DVD
DVD player
chan eil agam ach...
I only have...
dè an obair a th' agad?
what work do you have?
dotair
doctor
nurs
nurse
bèicear
baker
saighdear
soldier
fiaclair
dentist
feòladair
butcher
seinnedair
singer
poileas
police officer
post
postman
tuathanach
farmer
croitear
crofter
saor
carpenter
rùnaire
secretary
manaidsear
manager
prògramair coimpiutair
computer programmer
iasgair
fisherman
ann
in
annam
in me
annad
in you
ann
in him
innte
in her
annainn
in us
annaibh
in you (pl)
annta
in them
gunna
gun
còmhla ris
along with
fiodh
wood
eilean
island
fear
man/husband
bàn
blond
ruadh
red-haired
latha
day
ospadal
hospital
ugh
egg
sailead
salad
tost
toast
màrmalaid
marmalade
silidh
jam
piotsa
pizza
càl
cabbage
uachdar-reòite
ice cream
bainne
milk
pàipear-naidheachd
newspaper
brot
soup
curran
carrot
fìon
wine
sùgh-orainds
orange juice
piobar
pepper
buntàta
potato
bracaist
breakfast
dìnnear
dinner
siùcar
sugar
bòrd
table
bùth
shop/store
sgoil
school
banca
bank
oilthigh
university
ionad-slàinte
health center
coimhearsnachd
neighborhood
dè a' phrìs a tha e?
how much does it cost?
mìle
one thousand
milliean
one million
not
pound
sgillinn
pence
tidsear
teacher
coiseachd
walking
cluich
playing
snàmh
swimming
coimhead t.bh.
watching t.v.
còcaireachd
cooking
cadal
sleeping
dol don taigh-dhealbh
going to the movies
dol don taigh-osta
going to the pub
dol do na bùithtean
going to the shops
airson
for
dè eile?
what else?
mise cuideachd
me too
pàirc
park
ball-coise
football
teanas
tennis
ball-basgaid
basketball
brochan
soup/porridge
ìm
butter
tofaidh
toffee
salann
salt
aran
bread
càise
cheese
uisge
water
ubhal
apple
rus
rice
cofaidh
coffee
burgair
burger
doras
door
cuir!
put!
oileanach
student
dè tha thu a' dèanamh?
what are you doing?
litir
letter
le
with
an toil leat...?
do you like...?
leam
with me
leat
with you
leis
with him
leatha
with her
leinn
with us
leibh
with you (pl)
leotha
with them
danns
dance
uisge-beatha
whiskey
's toil leam...
I like...
cha toil leam...
I don't like...
seinn
to sing
dùthaich
the country
feòrag
squirrel
caòra
sheep
ialtag
bat
piseag
kitten
nathair
snake
boiteag
worm
tunnag
duck
muc
pig
eala
swan
pitheid
parrot
seilcheag
snail
luch
mouse
cearc
hen
crùbag
crab
foileag
seagull
gobhair
goat
cow
muc-mhara
whale (sea-pig)
biast-dhubh
otter (black beast)
daolog
beetle
fiacail
tooth
fuil
blood
feadag
whistle
suil
eye
staighre
stairs
craobh
tree
duilleag
leaf
abhainn
river
uinneag
window
sgian
knife
Tha mi ag iarraidh...
I want...
Bu toil leam...
I would like...
'S fheàrr leam...
I prefer...
Bu fheàrr leam
I would prefer...
telebhisean
television
Dè an uair a tha e?
What time is it?
cairteal gu
quarter of
fichead mionaid gu
twenty minutes to
leth uair as dèidh
half past
cairteal as dèidh
quarter after
coig mionaidean fichead as dèidh
twentyfive after
Diluain
Monday
Dimàirt
Tuesday
Diciadain
Wednesday
Diardaoin
Thursday
Dihaoine
Friday
Disatharna
Saturday
Didòmhnaich/Latha na Sàbaid
Sunday
chaidh
went
còmhla ri
along with
còmhlan cèilidh
dance band
fad an latha
all day
eaglais
church
rinn
past tense of "to do" (irr.)
Dòmhnall
Donald
Murchadh
Murdo
Seònaid
Jenny
Teàrlach
Charles
Iain
John
Cailean
Colin
Màiri
Mary
Anndra
Andrew
Daibhidh
David
Màiread
Margaret
Seonag
Joan
Seòras
George
a-raoir
last night
bha mi...
I was...
tha mi...
I am...
bidh mi...
I will...
a-màireach
tomorrow
sneachd
snow
a-mach
out
mil
honey
tiorant
dry
nuair
when
òg
young
o chionn fhada
long ago
daoine
people
biadh
food
spìosrach
spicy
mòran
many
bhiodh mi...
I would.../I used to...
rèidio
radio
h-uile latha
every day
boireannaich
women
draibheadh
driving
latha saor
holiday
Latha Nollaig
Christmas
thall thairis
abroad
seachdain
week
aig àm sam bith
at any time
fad na tìde
all the time