Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

a-c

absent-mindedness

roztržitost, nepozornost

abuse (a child)

zneužít, zneužívat, týrat (dítě)

accepted

přijatý, uznávaný, oficiální

act out

předvádět, ztvárnit

acute disease

akutní onemocnění

addiction to st

návyk na něco

adolescence

dospívání

adolescent

dospívající, mladistvý

adopt sb

osvojit, adoptovat

adoption

osvojení, adopce

adoption agency

agentura zprostředkující adopci

adoptive family

adoptivní rodina

adulterer

cizoložník

adultery

cizoložství

advantage

výhoda, přednost

age of consent věk pohlavní

odpovědnosti před zákonem

ageism

diskriminace starých lidí

aggressive

útočný, agresivní

alimony

výživné (pro ex-choť/chotě)

alter the face of st

změnit tvář něčeho

amazement

úžas, ohromení, překvapení

ambitious

ctižádostivý, ambiciózní, náročný

amnesia

amnézie; oslabení, ztráta paměti

appointment book

termínový kalendář, diář

argue about, over st

diskutovat, hádat se o něco

argument between

hádka mezi (dvěma)

arrange a date

domluvit (si) schůzku

arranged marriage sňatek

domluvený příbuznými

arthritis

artritida, zánětlivé onemocnění kloubu

attain one's majority

dosáhnout zletilosti

au-pair

dívka, která pomáhá v rodině

autopsy

pitva, ohledání mrtvoly ke zjištění příčiny smrti

availability of st

dostupnost něčeho

baby bouncer

hopsadlo

baby carriage (US)

kočárek

baby minder

osoba, která se stará o dítě

baby monitor

zesilovací zařízení (umožňuje matce slyšet dítě po celém bytě)

baby-backpack

batoh na nošení dítěte

baby-carrier

nosítko na dítě; tzv. klokan

baby-sit for sb

hlídat někomu dítě

baby-sitter

osoba, která se stará o dítě po krátkou dobu

baby-walker

chodítko

banns

ohlášky (veřejné oznámení církevního sňatku)

be cremated

mít kremaci, být zpopelněn

be entitled

to st mít nárok na něco

be jealous of sb

žárlit na někoho

beautician

kosmetička

behaviour

chování

bequeath st to sb

odkázat někomu něco

best man

družba, svědek (obvykle ženichův přítel)

bib

bryndák

borstal (GB)

polepšovna

bottle-feed

krmit z lahve

brat

spratek, fracek, fakan

breadwinner

živitel rodiny

break up (with sb)

rozejít se (s někým)

breast-feed

kojit

bride

nevěsta

(bride)groom

ženich

bridesmaid

družička

bring up

vychovat; zvracet

broad-minded

liberální, snášenlivý, tolerantní

budget

rozpočet

buggy (GB)

skládací kočárek

buggy (US)

hluboký kočárek

bullying

šikanování

buried

pohřbený

caress

hýčkat

carry-cot

taška na přenášení dítěte

chat sb up

hučet do někoho, ukecat někoho, nabalit (si) někoho

cheat on sb

podvádět někoho

cheeky (GB)

drzý, troufalý

cheerful

veselý, šťastný, radostný

child-minder

osoba, která se stará o dítě

child-minding

hlídání dětí

comfort

chlácholit, konejšit

commit

spáchat, dopustit se

chore

(nepříjemná) povinnost; domácí práce

churchyard

hřbitov

co-respondent

spoluobžalovaná strana v rozvodovém řízení

cohabitation

soužití, spolužití

coil

nitroděložní tělísko

come of age

stát se zletilým, dosáhnout plnoletosti

come up

přijít na přetřes, vynořit se, nastat

condolences

kondolence, vyjádření soustrasti

confusion

zmatení, zmatek

congratulations

blahopřání, gratulace

conquer a disease

přemoci, zvládnout chorobu, nemoc

considerate

ohleduplný, taktní, pozorný

consist of st

skládat se z něčeho

consummate a marriage

naplnit, dovršit svazek ženy a muže pohlavním stykem

contraception

antikoncepce

contribute (to, towards)

přispět, příspívat (k, na)

copycat crime

zločinnost inspirovaná filmy

corny

staromódní, zastaralý

corporal

punishment tělesný trest

cot (GB)

postýlka pro dítě

couch potato

vášnivý televizní divák

counterculture

alternativní kultura

crib (US)

postýlka pro dítě

cry

plakat, křičet

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording