Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

s - z

sarcastic

sarkastický

scold

vyhubovat

scream

křičet

selfish

sobecký

senile

senilní

senile dementia

senilní demence

separation

odloučení, rozluka

sharp-tongued

jizlivý, kousavý

shoplifting

krádež v obchodě

shotgun wedding

sňatek, protože nevěsta je těhotná

show off

vytahovat se; vejtaha, ten, kdo se vytahuje

sibling (tech)

sourozenec

single mother

svobodná matka

single parent

samoživitel(ka)

single-parent family

neúplná rodina

slacking

flákající se

slap

plesknout

sleep around

jít, vyspat se s každým

smart (US)

drzý

sociable

společenský

soothe

konejšit

spank

naplácat

spinster

stará panna

split up

rozejít se

spoil

kazit, rozmazlovat

spot

najít, zpozorovat

spouse

choť

standards

(morální) normy, standardy

stepbrother

nevlastní bratr

stepfamily

nevlastní rodina

stepfather

nevlastní otec

stepmother

nevlastní matka

stereotypes

vžité představy o postavení člověka ve společnosti

stroller

sportovní kočárek, golfové hole

stubborn

tvrdohlavý

suckling

kojenec

superannuation scheme

systém penzijního připojištění

superstition

pověra

sympathetic

soucitný

take sb out to (dinner)

pozvat někoho na (večeři)

talented

nadaný

talk back

odmlouvat

talkative

hovorný, řečný

tastes

zájmy a záliby

tax deductions

odpočty z daní

teddy bear

plyšový medvídek

teenager

dospívající, dítě v pubertě

tell off

vyhubovat

terminate the pregnancy

ukončit těhotenství

termination / abortion

umělé přerušení těhotenství

test-tube baby

dítě ze zkumavky

thoughtful

ohleduplný

toddler

batole

tolerant

tolerantní

tombstone

náhrobní kámen

toy chest

skříňka na hračky

trousseau

výbava nevěsty

TV violence

násilí v televizi

twins

dvojčata

undertaker

zaměstnanec pohřebního ústavu

unfaithful

nevěrný

unfaithfulness

nevěra

upbringing

výchova

value

hodnota

venereal diseases

pohlavní nemoci

violent

brutální, násilný

visiting rights

právo navštěvovat dítě po rozvodu

vote

volit; volební hlas

walk out on sb

rozejít se s někým

wedding

svatba, svatební

widow

vdova

widowed

ovdovělý, ovdovělá

widower

vdovec

wreath

věnec

yield

ustoupit

youngster

mladík, chlapec, mládenec; dítě

youth

mládí; mladík

youth home

domov mládeže

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording