6 terms

SubjectsLearned_學科_2

我上中文課。(Wo3 shang4 zhong1 wen2 ke4.)--I have Chinese class.
STUDY
PLAY
中文課 (zhōng wén kè)
我上中文課。(Wǒ shàng zhōng wén kè.)
英文課 (yīng wén kè)
我上英文課。(Wǒ shàng yīng wén.)
數學課 (shù xué)
我上數學課。(Wǒ shàng shù xué kè.)
體育課 (tǐ yù kè)
我上體育課。(Wǒ shàng tǐ yù kè.)
美術課 (měi shù kè)
我上美術課。(Wǒ shàng měi shù kè.)
音樂課 (yīn yuè kè)
我上音樂課。(Wǒ shàng yīn yuè kè.)
OTHER SETS BY THIS CREATOR