Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

a-c

accessory

doplněk

alarm-clock

budík

Allen key

imbusový klíč

allotment (GB)

parcela, pozemek pronajatý zahrádkáři místním úřadem

alter

změnit, přestavět

apartment (US)

byt

apparently

očividně, zřejmě

attic

podkroví

attractive (flat, offer)

příjemný, lákavý, atraktivní (byt, nabídka)

axe

sekyra, zednické kladívko, špičák (na hrubé opracování kamene)

bannister, banister

zábradlí (u schodiště)

barren

neúrodný, pustý

basement

suterén

bath

vana, koupel

bathroom

koupelna, záchod, toaleta

bathtub

vana

beam

trám, kláda, nosník

beams and rafters

krovy

bedlinen

ložní pádlo, povlečení

bedroom

ložnice

bedsit, bedsitter

garsonka; obývací ložnice

bidet

bidet

blender

mixér

blind

roleta, žaluzie

bloom (flowers)

kvést, rozkvést (květiny)

bog (slang)

záchod

bookcase

knihovna (kus nábytku)

brace

spona, svorka; truhlářský kolovrátek

bread bin

nádoba na uložení chleba

breezeblock

škvárobetonová tvárnice

brick

cihla

bricklayer

zedník

broiler (US)

gril (ve výši očí)

broom

koště

bucket

kbelík, vědro

bulldozer

buldozer

bungalow

přízemní dům, bungalov

callipers

posuvné měřítko

cellar

sklep

cement

cement

chandelier

lustr

chateau

zámek, zámeček

chest of drawers

skříňka se zásuvkami, komoda, prádelník

chimney

komín

chisel

dláto

cistern

splachovací nádrž; nádrž na vodu (např. na střeše)

clearance

kolaudace

clock

hodiny

cloth

látka; utěrka; hadr

coffee table

konferenční stolek

comb

hřeben; česat se

comfortable

pohodlný

concrete

beton, betonový

condo (coll US), condominium (US)

byt v osobním vlastnictví v družstevním domě

conservatory (GB)

zimní zahrada; zasklený balkón

cooker

vařič, sporák

cosy

útulný

cottage

domek, chalupa

couch

pohovka, gauč

cramped

stěsnaný, přecpaný

cupboard (GB)

skříň(ka), kredenc

curtain

záclona, závěs; opona

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording