NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. library
 2. exquisite
 3. hedge
 4. greenhouse
 5. girder
 1. a
  nosný trám
 2. b
  živý plot
 3. c
  skleník
 4. d knihovna (místnost)
 5. e překrásný, neobyčejný, vynikající

5 Multiple choice questions


 1. truhlář

 2. sekyrka
 3. záchod

 4. trávník, (sekačka na trávu)
 5. záchod

5 True/False questions

 1. glazier
  besídka, altán s výhledem

        

 2. hose(pipe)mládežnická ubytovna

        

 3. handrail
  spižírna

        

 4. dish cloth
  odkapávač na nádobí

        

 5. fretsaw
  rejdovačka (pila)