NAME

Question types


Start with


Question limit

of 12 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

4 Multiple choice questions

 1. Jeg står opp klokka...
 2. Jeg drar hjem klokka...
 3. Jeg legger meg klokka...
 4. Jeg...

4 True/False questions

 1. Hva gjør du om ettermiddagen?Jeg...

        

 2. Når spiser du middag?Jeg spiser lunsj klokka...

        

 3. Når spiser du lunsj?Jeg spiser lunsj klokka...

        

 4. Hva gjør du på universitetet?Jeg drar til universitetet klokka...