NAME

Question types


Start with


Question limit

of 12 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

4 Multiple choice questions

 1. Jeg spiser middag klokka...
 2. Jeg...
 3. Jeg...
 4. Jeg står opp klokka...

4 True/False questions

 1. Når drar du til universitetet?Jeg drar til universitetet klokka...

        

 2. Hva gjør du på jobben?Jeg...om morgenen.

        

 3. Når drar du på jobben?Jeg drar på jobben klokka...

        

 4. Når spiser du lunsj?Jeg spiser lunsj klokka...