NAME

Question types


Start with


Question limit

of 12 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

4 Multiple choice questions

 1. Jeg står opp klokka...
 2. Jeg...om morgenen.
 3. Jeg...
 4. Jeg...

4 True/False questions

 1. Når spiser du middag?Jeg spiser lunsj klokka...

        

 2. Når drar du til universitetet?Jeg drar til universitetet klokka...

        

 3. Når drar du hjem?Jeg legger meg klokka...

        

 4. Hva gjør du om kvelden?Jeg...om morgenen.