Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

op bezoek gaan bij

visit
Thomas gaat iedere week op bezoek bij zijn oma.

bang zijn voor

be afraid of
Ik ben bang voor honden.

meedoen met

participate
Maria is boos. Ze heeft geen zin om mee te doen met het spel.

contact maken met

get in contact with
Lucia vindt het moeilijk om contact te maken met Nederlanders omdat ze de taal niet goed spreekt.

foto's maken van

make pictures of
De toeristen maken foto's van de grachten in Amsterdam.

ontslag krijgen

get fired
In de eerste acht maanden van dit jaar hebben 85.000 mensen hun ontslag gekregen.

de tafel dekken

set the table
We krijgen vanavond gasten. Ik heb de tafel gedekt voor acht personen.

de hond uitlaten

let the dog out
Vergeet je niet de hond uit te laten?

een spelletje doen

play a game
Ik heb zin om een spelletje te doen. Doe je mee?

gewend zijn aan

be used to
Sinds ik in Nederland woon, heb ik het vaak koud. Ik ben niet gewend aan het Nederlandse klimaat.

je schouders ophalen

shrug the shoulders
Hasan is gezakt voor zijn examen. Hij reageert kalm en halt zijn schouders op. "Jammer, de volgende keer beter."

van de kaart zijn

nervous
Sally is gezakt voor haar examen. Wanneer ze het slechte nieuws hoort, is ze helemaal van de kaart. Ze moet bijna huilen.

iemand aan de lijn hebben

hold someone on the telephone line
Ik had mijn moeder gisteren aan de lijn. Ze vertelde dat mijn vader ziek is.

het moeilijk hebben

have difficulty
Ik zou het liefst meteen naar mijn ouders toe gaan omdat ik weet dat ze het moeilijk hebben.

vanzelf overgaan

it will solve itself

een vat vol tegenstridigheden

full of contradictions
Matthias is een vat vol tegenstrijdigheden. Hij is dominant maar hij is tegelijkertijd bescheiden. Hij is sociaal maar hij is ook graag aleen.

de sterren van de hemel zingen

sing with a beautiful voice
Ik ben gisteren naar een concert geweest. Het was prachtig, de zngeres zong de sterren van de hemel.

eten wat de pot schaft

eat what is served

kunnen opschieten met

keep a good relation
Ik kan goed opschieten met mijn collega's. We gaan regelmatig na het werk samen iets drinken.

je best doen

do your best

het eens zijn met

agree
Ik ben het eens met de analyse.
Daarmee kunnen wij het niet eens zijn.

schade toebrengen aan

give damage to
Als je een pakje sigaretten per dag rookt, breng je schade toe aan je gezondheid.

actie voeren voor/tegen

take action
Wij moeten actie voeren tegen het beleid van de regering die in Nederland kerncentrales wil bouwen.

beslissingen nemen over

decide
De directie neemt allerlei beslissingen over onze manier van werken en daar zijn we het niet mee eens.

lid worden van

become a member
Ik wil lid worden van een toneelclub. Dat lijkt mij zo leuk!

delen met

share
Je moet niet alles voor jezelf houden. Je moet ook eens wat delen met anderen.

herinneringen hebben aan

have memory of
Ik heb fijne herinneringen aan mijn oma. Zij was een heel lieve vrouw.

zorgen voor

care for
Wil jij in de vakantie voor mijn planten en voor de poes zorgen?

rekening houden met

take into consideration
Als je met veel mensen in een huis woont, moet je rekening houden met elkaar.

dat is verleden tijd

that's a past
Je moet niet altijd over vroeger zitten praten. Dat is verleden tijd.

iets (niet) voor mogelijk houden

there is (not) a possibility of
Wij krijgen 10 procent minder salaris. Je houd dit toch niet voor mogelijk!

ieder dubbeltje omdraaien

count pennies
Zij is zo arm, zij heeft zo weinig geld. Ze moet elk dubbeltje omdraaien voordat ze het uitgeeft.

er gloeiend bij zijn

get caught redhanded

hoe kom je daar nou bij

why the heck do you think so

ik moet er niet aan denken

unthinkable to do (wouldn't do)

iets uit je hoofd zetten

forget about it

geen sprake van

no discussion, impossible

een bijdrage leveren aan

make a contribution to

overlast veroorzaken

cause a nuisance/hindrance

tijd besteden aan

spend time for

zich aanpassen aan

to adapt to

in actie komen

stand up and do something

hulp verlenen

give aid

aan de hand zijn

is happening

gek worden van

driven nuts by

een verzekering/polis afsluiten

to close the deal of an insurance

verzekerd zijn tegen

be insured against

kinderen naar bed brengen

bring the kids to bed

sprake zijn van

there is a talk of

zich (n)ergens iets van aantrekken

to attract something somewhere

van de wieg tot het graf

from the cradle to the grave

iemand van het kastje naar de muur sturen

taraimawashi (in japans)

er (niet) aan te pas komen

(not) handy, useful
"Papier komt er bij dit bedrijf niet aan te pas".

rijp zijn voor iets

ready for something

daar ben je mooi klaar mee

shame for you

de kleine lettertjes

fine print

hoe haal je het in je hoofd

how in God's name did you get that idea?

verstand hebben van

know about

te maken hebben met

have something to do with

op den duur

in the long run

verslaafd raken aan

addicted

onder controle houden

keep under control

iets met zich meebrengen

that comes with somthing

ergens tegenaan kijken

have a view of

met behulp van

with the help of

effect hebben op

have effect on

ingrijpen in iets

interfere

geen kwaad kunnen

wouldn't hurt

tot nu toe

so far

in (mijn) ogen

in my view

de liefde van de man gaat door de maag

you can win a man's heart through his stomach

een vinger aan de pols houden

keep an eye on something

mij niet gezien

I wouldn't do/It's not for me

ter hoogte van

at the same hight of

een praatje maken met

have a chat

je gang gaan

go your way/do your thing

zonder (auto) kunnen

do fine without (a car)

aan de ene kant . . .aan de ander kant

on the one hand . . . on the other hand

in ieder geval

in any case

om je heen kijken

look around you

service bieden aan

offer service

verbonden zijn met

connected with

als haringen in een ton

extremely crowded

bont en blauw

bruised and beaten

in de war zijn

confused

dan weet je wel hoe laat het is

then you know what's coming

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording