ankomme (ankom, har ankommet)

arrive

besvime av skrekk (-te, -t)

faint from fright

bygge (-et, -et)

build

bære (bar, har båret)

carry

feire (-et, -et)

celebrate

få mistanke (fikk, har fått)

get suspicious

få øye på (fikk, har fått)

catch sight of

gi alle fri (gav, har gitt)

give everyone a day off

gjemme seg (-te, -t)

hide

gråte (gråt, har grått)

cry

løfte (-et, -et)

lift

rase sammen (-te, -t)

cave in, collapse

sage (-et, -et)

saw

sette spor etter seg (satte, har satt)

make one's mark

skjelve (skalv, har skjelvet)

shake

snike seg hjemover (snek, har sneket)

sneak home

stikke av (stakk, har stukket)

run away

tenke (-te, -t)

think

tenne på (-te, -t)

light (a fire)

undersøke (-te, -t)

examine

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording