Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Neo-klassisk tilnærming til regional utvikling

Get a hint
Economic man
Click the card to flip 👆
1 / 11
1 / 11
Terms in this set (11)
Rasjonell og statisk. Simplifiserende. Antakelser om rasjonelle aktører som handler i egeninteresse og alltid søker å maksimere profitt og minimere kostnader. Antakelser om at aktørene har kjennskap til kostnader og annen informasjon som kan påvirke valgene de tar. Friksjonsløs flyt av kapital gjennom tid og rom.
Den neo-klassiske tilnærmingen definerer utvikling som en reduksjon av romlige forskjeller mellom regioner i økonomisk utgifter og inntekter per kapital på lang sikt.
Regioner eller nasjoner med spesialisering i enkelte økonomiske aktiviteter hvor de holder et fortrinn over andre regioner på grunn av tilgang til eller kunnskap om en spesifikk produksjon etc.
Spesielt i EU og USA har en neo-klassisk tilnærming vært prominent i policy-utvikling for regional utvikling. Særlig etter et prinsipp om fritt marked. Det antas at markedet er best egnet til å styre seg selv og at myndigheters innblanding kun er nødvendig for å rette opp feil i markedsstrukturer (som ineffektivitet i fordeling og produksjon, asymmetri i marked negative eksternaliteter og for å fjerne barrierer for markedsmekanismer).
De grunnleggende antakelsene regnes som urealistiske.

Individer og firmaer handler ikke alltid økonomisk rasjonelt på grunn av det komplekse forholdet mellom interesser og prioriteringer som påvirker menneskelig atferd.

Mobilitet er ikke perfekt; kost av frakt av varer og gods er ikke statisk etter absolutt avstand. Tilgang til kapital og arbeidskraft er ujevnt geografisk fordelt. Faktorer som bremser mobilitet av arbeidskraft er f. eks. sosiale relasjoner (tilknytning til familie/sted).

Tilgang til perfekt informasjon er urealistisk; Investorer, firma, og konsumenter sitter ikke alltid på all informasjon som gjør det mulig å handle etter den mest gunstige/rasjonelle måten.

Lønn påvirkes ikke bare av selskapers utregning av marginal profittrate; Nasjonale bestemmelser, fagforeninger spiller inn ulikt i ulike regioner. Omstilling etter teknologiendringer gjør det vanskelig å anta konstant avkastning, og produktivitet regnet etter kapital/arbeid-rate.