Processrätt III

Domstolen intar en mer passiv roll, låter parterna föra sin talan fritt. Kommer leda processen formellt, ser till så att allting går rätt till, inkommer med handlingar i tid etc.
Juridiska argument och sakomständigheter de mest centrala. Mer rakt på sak.
Kan vara en tvist mellan företag, juridiska personer. Kan vara mellan två privatpersoner som ex tvistar om avtalsrättsliga förhållanden.
Click the card to flip 👆
1 / 7
Terms in this set (7)
Domstolen intar en mer passiv roll, låter parterna föra sin talan fritt. Kommer leda processen formellt, ser till så att allting går rätt till, inkommer med handlingar i tid etc.
Juridiska argument och sakomständigheter de mest centrala. Mer rakt på sak.
Kan vara en tvist mellan företag, juridiska personer. Kan vara mellan två privatpersoner som ex tvistar om avtalsrättsliga förhållanden.
(OBS! detta innebär dock inte att parterna måste gå till HUF)
Domstolen intar en mer aktiv och utredande roll. Har möjlighet att inkomma med egen bevisning, kan begära om vissa utredningar etc.
Juridiska argument, sakomständigheter. Även andra aspekter, som t.ex. mänsklighet och barnens rätt tas i beaktande. Även praktiska saker kan tas i beaktande.
Alltid mellan två privatpersoner.
Ifall den ena parten inte medverkar, kan domstolen i vissa fall döma målet i enlighet med käromålet, ex stämningsansökan. Tex att domstolen dömer ut tredskodom för att svarande inte dyker upp på HUF, då meddelas tredskodom och käranden får allt som de yrkat på utan någon prövning.

Dock beroende av NÄR parten inte medverkar (HUF, under förberedelser etc). Beror på när parten slutar att medverka, vilka omständigheter som ligger till grund.

Slutresultatet med tredskodom= domstolen meddelar dom enligt med den ena partens yrkande

I sådana fall prövas inte sakomständigheterna
OBS! parterna måste meddelas om att de riskerar tredskodom ifall de inte uppfyller det domstolen bett om.
Yrkandet riktas till domstolen, inte motparten
*Fullgörelseyrkande= förpliktar svaranden att göra något, t.ex. betala ett visst belopp, leverera en viss vara. Reparera något. Krävs en handling.
*Fastställelseyrkande= rätten fastslår att ett visst rättsförhållande föreligger, t.ex. att ett visst avtal gäller, att någon har bättre rätt till viss egendom, att skadeståndsskyldighet föreligger. Gäller INTE sakförhållanden, t.ex. "har Erik skadat Mias egendom eller inte". Istället: "Är Erik skadeståndsskyldig gentemot Mia?"

*ex Fullgörelse = "Domstolen ska förplikta svarande att betala 10 000 till kärande"
Man kan ex gå med domen till Kronofogden.

*ex Fastställelseyrkande = "Domstolen ska fastställa att svaranden är skadeståndsskyldig gentemot kärande". Kan inte gå med domen till Kronofogden för att få betalt.

*Tilläggsyrkanden - yrkanden som "hör till" huvudyrkandet.
*Ränteyrkanden, t.ex. svarande förpliktas att betala 25 000 kr till kärande, jämte ränta enligt 6 § räntelagen till dess att full betalning skett"
*Yrkanden om att motparten ska ersätta rättegångskostnaderna (får specificeras i ett senare skede)
FT-mål
Om värdet på det parterna tvistar om uppenbart inte överstiger ett ½ prisbasbelopp (PBB)
½ PBB 2020= 23 650 kr
Uppenbart → om oklar, ska målet prövas som ett "vanligt tvistemål". Kan vara svårt att uppskatta exakt belopp eller liknande.
I ett FT-mål finns endast en ensamdomare, 1:3d RB
Inte samma möjligheter att få sina rättegångskostnader ersatta 18:8a RB
Stämningsansökan 42:2 RB
Yrkande - fastställelseyrkande/fullgörelseyrkande + tilläggsyrkanden
Omständigheter till grund för talan

De faktiska omständigheter som ligger till grund för talan. Brukar kallas för "grunder", även om det i lagtext kallas för omständigheter.

Vad har inträffat
Ska ha en viss rättslig relevans
En faktisk händelse+ varför det är rättsligt viktigt
Ska understryka vikten av dessa grunder
En fullständig redogörelse
Bevisuppgift
Bevismedel och bevistema, ska helst vara komplett från början.