Brottets uppbyggnad

Objektiva rekvisit. Finns ingen otillåten gärning = inget brott. Aldrig tänka på skulden i detta läge, var det oaktsamt, uppsåtligt osv. Kräver brottsbeskrivningsenlighet och kan gå fri ifall det föreligger ansvarsfrihetsgrunder.
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
Brottsbeskrivningsenlighet
*Ska finnas en gärning som aktivt begåtts av någon
Antingen en handling eller en underlåtenhet (att man inte gjort något man BORDE ha gjort)
*En underlåtenhet kan tex vara en badvakt som inte räddar någon som håller på att drunkna, en läkare som inte räddar en patient som håller på att kvävas.
I vissa fall (beroende på brott) krävs en skada, farosituation eller en effekt.
*Det framgår av rekvisiten, vilken handling/underlåtenhet som krävs och vilken effekt/skada/fara som förutsätts.
*3:1 BrB "den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid". Handlingsrekvisit: berövar annan livet. Effekten: att någon dött.
OBS! en badvakt har en skyldighet att agera ifall någon håller på att drunkna. Ifall hen inte gör det och personen drunknar kan badvakten bli skyldig till mord eller dråp. För att bestraffas för en underlåtenhet krävs alltså en skyldighet att agera!
Jmf. en tredje person står på bryggan och kollar på när personen i vattnet drunknar - Hen kan inte bli straffansvarig eftersom hen inte har en skyldighet att agera.
*Skyldigheten att agera brukar kallas för att man har en garantställning. Tex. En professionell roll, badvakt, läkare, polis men även ett förhållande mellan barn och förälder eller hund och hundägare.
En garantställning kan också innebära att man ska förhindra att brott sker. Som förälder ska man förhindra att ens barn begår brott, som hundägare ska man hindra sin hund från att skada andra osv.
*3:5 BrB "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel". Skaderekvisit: kroppsskada, sjukdom eller smärta.
*13:1 BrB "Om någon anlägger brand, som innebär fara för annans livs eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annan egendom, döms för mordbrand". Farerekvisit: innebär fara för annans liv eller hälsa. Ett farerekvisit kan vara både en faktisk fara för något, konkret fara, teoretisk fara för något eller abstrakt fara.
OBS! Undantag är handlingar som utförs ofrivilligt/okontrollerat. Tex. en sömngångare, hypnos, spasmer, medvetslöshet, reflexrörelser osv.
OBS! ska också finnas ett kausalsamband (en logisk följd) mellan handlingen och konsekvensen.
Samtycke 24:7 BrB
Samtycke befriar gärningsperson från ansvar ifall brottet riktar sig mot en enskild person.
Undantag: oförsvarligt samtycke, tex mord eller dråp kan man inte samtycka till. Samtycke ska vara frivilligt och ärligt.
Exempel: operation, piercing/tatuering, vissa sportskador. Jag ger samtycke till att någon åsamkar mig smärta (vid tex tatuering).
Nödvärn 24:1+5 BrB
Att försöka förhindra ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp är inte brottsligt, exempelvis självförsvar. Är en bedömningsfråga, man ska/kan inte slå mer än vad som är nödvändigt.
Begränsad rätt! Så fort hotet upphört, upphör nödvärnsrätten. Tex, du slår ner en person som slagit dig, så fort personen trillat ihop och blivit medvetslös får du inte fortsätta slå. Hotet har upphört när personen blivit medvetslös. Man har ingen nödvärnsrätt mot djur.
Laga befogenhet 24:2 BrB
Gäller främst polisen eller kriminalvården. Har möjlighet till maktmedel, polisvåld. Får utöva våld mot enskilda i vissa lägen, tex gripa någon som inte är medgörlig.
Våld får användas då andra medel inte är tillräckliga.
Gäller våld som utövas i tjänsterollen. En polis som inte är under denna tjänsteroll längre får inte använda våld och denna ansvarsfrihetsgrund kan då inte användas.
Finns fler regler i polislagen.
Förmans befallning 24:8 BrB Främst inom militären och polisen. I vissa fall kan underordnad gå fri om den utfört något brottsligt på förmans befallning(order). Den underordnade ska dock som huvudregel vägra att utföra handlingen.Vad är förmans befallning enligt lag?Subjektiva rekvisit. Svårare att bevisa. Även om det föreligger en otillåten gärning, kan personen befrias pga att det fattas personligt ansvar, eller om det finns ursäktande omständigheter.B) vad är personligt ansvar?Antingen genom uppsåt (avsikt) eller oaktsamhet (vårdslöshet)Förklara vad skuld innebär?Ett uppsåt kan vara avsiktligt (*avsiktsuppsåt), med insikt (insiktsuppsåt) eller likgiltigt (*likgiltighetsuppsåt). Exempel på uppsåt: A knivhugger B för att hen vill att B ska dö. (*avsikt) A knuffar B i vattnet och vet att B inte kan simma. (*insikt) A knuffar B i vattnet och vet inte om B kan simma. (*likgiltighet) Undantag: A knuffar B i vattnet och tror att B kan simma. I detta fall har A inget uppsåt. Det kan vara oaktsamt men det finns inget uppsåt.Förklara Olika typer av uppsåtOaktsamhet är lindrigare och måste finnas med i brottsbeskrivningen.OaktsamhetOBS! Putativt nödvärn, dvs då gärningsperson trodde att det var en nödvärnssituation även om det inte var det, faller in i skuldbedömningen. I sådana fall har personen inget uppsåt. *Exempel: du upplever att en person kommer att slå dig, men personen gör inte det och du slår personen ändå. Då kan det gå in under putativt nödvärn då du hade en stark känsla att du skulle bli slagen.Vad är PUTATIV NÖDVÄRN?Gäller individuella omständigheter. Kan gärningsperson ursäktas även om det föreligger uppsåt/oaktsamhet?B2) vad är ursälktane omständigheter?Ex. myndighet går ut med information om att ex lag ändrats och någon begår då ett brott i tron om att det inte är ett brott. Detta är dock fel information. Ovanligt, eftersom det inte händer särskilt ofta att myndigheter går ut med oriktig information.Vad är straffrättstillfarelse? (ursäktande omst)Excess, tex nödvärnsexcess. En nödvärnssituation där gärningsperson använt sig av för mycket våld. 24:6 BrBvad är excess? (ursäktande omst)Innebär att gärningsperson ångrar sig och slutför inte brottet.Vad är frivilligt tillbakaträdande? (ursäktande omst)