How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

25 terms

VCCh2HouseRoomsAdj

Houses, rooms and adjectives
STUDY
PLAY
房子, fángzi
house
房间, fáng jiān
room
楼上, lóu shàng
upstairs
楼下, lóu xià
downstairs
楼房, lóu fáng
multi-story building
卧室,wò shì
bedrooms
书房, shū fáng
study (room)
客厅, kè tīng
living room
餐厅, cān tīng
dining room
厨房, chú fáng
kitchen
洗衣房, xǐ yī fáng
laundry room
厕所, cè suǒ
bathroom
家, jiā
home
卫生间, wèi shēng jiān
bathroom
洗澡间, xǐ zǎo jiān
shower room
车库, chē kù
garage
小, xiǎo
small
可爱, kě ài
cute, lovely
好看, hǎo kàn
good-looking, pretty
丑, chǒu
ugly
可怕, kě pà
scary
沙发, shā fā
sofa
床, chuáng
bed
电脑, diàn nǎo
computer
电视, diàn shì
TV