40 terms

My Chinese Classroom 2 - Lesson 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

huì
can; have the skill to do something
to play (ball) / hit
gāo'ěrfū
golf
jīngcháng
often
fēicháng
very; extraordinary
qiúchǎng
court
ne
an interrogative particle meaning "What about?" or "Where?"
jìn
to enter; to come/go in
zuò
to sit
shuí/shéi
who
jīnnián
this year
qiánnián
the year before last
qùnián
last year
míngnián
next year
hòunián
the year after next
nián
year
xīn
new
cháyè
tea leaf
cháng
to try; to taste
zuì
most
ài
to love
cài
dish
diànyǐng
movie
tīng
to listen
yīnyuè
music
guàngjiē
to go shopping
guàng
to stroll
jiē
street
ling xia ___ du
__ degrees below zero
néng
can / be able / have the possibility to do
dìqiú
earth (ground ball)
zu qiú
football (soccer)
lán qiú
basketball
biqiú
squash
nar de zai?
which place?
piàoliàng
beautiful
haokan
beautiful / good to look at
kè rén
guest
hè shuí
With who?
and / with