11 terms

Sports_運動_3

我會....。Wǒ huì...--I can...
STUDY
PLAY
會 (huì)
我會。(Wǒ huì.)
不會 (bú huì)
我不會。(Wǒ bú huì.)
游泳 (yóu yǒng)
我會游泳。(Wǒ huì yóu yǒng. )
騎車 (qí chē)
我會騎車。(Wǒ huì qí chē.)
練體操 (liàn tǐ cāo)
我會練體操。 (Wǒ huì liàn tǐ cāo.)
打羽毛球 (dǎ yǔ máo qiú)
我會打羽毛球。 (Wǒ huì dǎ yǔ máo qiú.)
跑步 (pǎo bù)
我會跑步。(Wǒ huì pǎo bù.)
打壘球 (dǎ lěi qiú)
我會打壘球。(Wǒ huì dǎ lěi qiú.)
武術 (wǔ shù)
我會武術。(Wǒ huì wǔ shù.)
滑雪 (huá xuě)
我會滑雪。(Wǒ huì huá xuě.)
溜冰 (liū bīng)
我會溜冰。(Wǒ huì liū bīng.)
OTHER SETS BY THIS CREATOR