Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

q-z

qualifications

předpoklady, schopnosti, kvalifikace, způsobilost

recession

hospodářský pokles, recese

redundancy payment (GB)

odstupné tomu, kdo byl propuštěn

re-enlistment (US)

dobrovolné narukování vojáků v záloze

repossess st

vzít si něco zpět

reputation

pověst, reputace

responsible for st, sb

zodpovědný za něco, někoho

résumé (US)

životopis

riot

nepokoj, povstání

roulette

ruleta

sabbatical

roční volno, vědecká dovolená univerzitního profesora, opakující se nejdříve po šesti letech

sack

vyhodit, vyrazit (ze zaměstnání)

salary

plat

savings and loan bank / association (US)

stavební spořitelna

schedule

plán, program; rozvrh hodin

(a pair of) scissors

nůžky

seamstress

švadlena, šička

set up st

založit, zřídit něco

severance pay (US)

odměna udělená významnému zaměstnanci při propuštění nebo nuceném odchodu, odchodné

sewing

šití

sewing machine

šicí stroj

sex

pohlaví; sex

shave

holit se, oholit

shortlist

zařadit do užšího výběru

shortlisted for

v užším výběru

sick pay

nemocenská (peníze)

sickness benefit (GB)

nemocenské dávky

sideline

vedlejší nebo druhé zaměstnání

sign on

vstoupit do zaměstnání a uzavřít zaměstnaneckou smlouvu

similarities

podobné nebo společné rysy; analogie

situations vacant (ads) (GB)

volná místa (inzertní rubrika)

sleep in

spát dlouho; zaspat

sleepwalk

chodit ve spaní; být náměsíčný

sleepy

ospalý

snore

chrápat

sociability

schopnost vycházet a bavit se s lidmi

socialise

společensky se stýkat; chodit do společnosti

specimen

vzorek

stamp

známka

standing order

trvalý příkaz

stressful

stresující

strike against st, for st

stávkovat proti něčemu, za něco

suggestion

návrh, podnět

suitable for sb

vhodný pro někoho

surname

příjmení

swap

výměna

swarm

roj; rojit se

tailor

krejčí; udělat na míru, na zakázku

teller (US)

bankovní úředník (u přepážky)

temp

přechodně zaměstnaný člověk, výpomoc (obvykle zprostředkuje agentura)

tidy up

uklízet; dát věci do pořádku

timetable

(GB) rozvrh

toy

hračka

tripod

trojnožka

trophy

trofej; památník

underexposed

podexponovaný

unemployed

nezaměstnaný

unions

odbory

unpaid leave

neplacená dovolená

vacation (US)

prázdniny, dovolená

valuable

cenný, hodnotný

vary in st

lišit se, odlišovat se

veil (US)

kryt obličeje pro včelaře

vice-versa

a naopak

viewfinder

hledáček

vocation

povolání; poslání

volunteer

dobrovolník; přihlásit se dobrovolně

wage

mzda

wake (up) with a start

náhle se probudit

waking

bdění

waste

odpad; plýtvat

weaver

tkadlec

weeding

plení

weight

váha

white-collar worker

úředník

wiped out

vymýcený

woodwork

práce s dřevem; výrobky ze dřeva

workaholic

neúmorný pracovník, člověk, který nemůže být bez práce

worthless

bezcenný, zbytečný

yell

řvát, křičet, ječet

schedule

jízdní, letový řád

stamp

razítko

timetable

jízdní, letový řád

tripod

stojan, stativ

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording