395 terms

Chinese Test (all)

oohh yeaaaa
STUDY
PLAY
Ren
People
Nan
Male
Nu
Female
Nan ren
Man/men
Nu ren
Woman/women
Peng you
Friend
Nan peng you
Boy friend
Nu peng you
Girl friend
Di
Prefix
Ke
Lesson
Di yi ke
Lesson 1
Xue sheng
Student
Nan xue sheng
Boy student
Nu xue sheng
Girl student
Ni
You
Wo
I
Ni men
You (plural)
Wo men
We
Nide
Your/yours
Wode
Mine/my
Ming zi
Name
Nide ming xi
Your name
Wode ming zi
My name
Xing
Last name
Xing
Last name
Gui xing
Honorable last name
Ni gui xing
What's your name
Ding
Last name
Jiao
To be called
Shi
Is
Bu
No/not
Bu shi
Is not
Shi (de)
Yes
Lao shi
Teacher
Wo shi xue sheng
I am a student
Wo bu shi lao shi
I am not a teacher
Ye
Also
Mei guo ren
America
Zhong guo ren
China
Yi
One
Ge (MW)
MW for numbers
Yige
One
Ma
End of question
Xiao
Small
Xiao xue sheng
Elementary school student
Zhong
Middle
Zhong xue sheng
Middle school student
Chu zhong xue sheng
Middle school student
Gao zhong xue sheng
High school student
Wo shi gao zhong xue sheng
I am a high school student
Dou
All
Gen
And/with
Xin
New
Xin peng you
New friend
Suo yi
Therefore
Ke shi
...
Hai shi
Or
Zhei (zhe)
This
Nei (ne)
That
Shei
Who/whom
Neige ren shi shei?
Who is that person?
Ta shi wode peng you
She is my friend
Ta
He/Her
Da
big
Da xue
College
Da xue sheng
Collage student
Zhong xue
Middle school
Xiao xue
Elementary school
Womende
Our/ours
Lao
Old
Lao peng you
Old friend
Womende lao shi
Our teacher
Zhang (MW)
MW for desk/table
Zhuo zi
Desk
Zhei zhang zhuo zi
This desk
Ba (MW)
MW for chair
Yi zi
Chair
Nei
Which
Nei ba yi zi
This chair
Nei zhang zhuo zi
Which desk
Ei
Hey
Shemme
What
Nei shi shemme?
What is this
Zhi (MW)
MW for dog/animals
Gou
Dog
Zhei zhi gou
That dog
Hao
Good
Hao peng you
Good friend
Hen hao
Very good
Dui
Correct
Bu dui
Bu dui
Dui bu dui
Is is correct?
Sui ran
Although
Dan shi
...
Ke shi
But
Hai shi
Still
Ne
Follow up after question
Wo hai shi
I still don't understand
Na ni ne?
How about you?
Hai you ne?
What else?
Mei guo
America
Mei guo ren
American person
Mei guo xue sheng
American student
Xiao xue sheng
Elementary school student
Zhong xue sheng
High school student
Chu zhong xue sheng
Middle school student
Gao zhong xue sheng
High school student
Hai shi
Or
Ke shi
But
Dou shi
All of
Suo yi
Therefore
Gen
And/ with
Nan peng you
Boyfriend
Nu peng you
Girlfriend
Zao (an)
(Formal) good morning
Ni Hao
Hello
Ni hao ma?
How are you?
Wo hen hao
I'm good
Wo hai hao
I'm ok
Shu fu
Comfortable
Zheiba yi zi hen shu fu
This chair is very comfortable
Bu shu fu
Uncomfortable/sick
Huai
Be bad
Lei
To be tired
Wo hen lei
I am very tired
Ruan
Ruan
Ying
Firm/hard
Chuang
Bed
Tai
Too
Jiu
Old
Liang
Bright
Nei zhang chuang tai ruan
That bed is too soft
Jin tian
Today
Zuo tian
Yesterday
Zao shang
Morning
Zhong wu
Noon
Wan shang
Evening
Jin tian zao shang
This morning
Zuo tian zhong wu
Yesterday noon
You
Have/has/there is
Yi dian(r)
A little bit
Wo jin tian yo (yi) dianr bu shu fu
Today I feel a little bit sick
Jue de
To feel
Bu gou
Not enough
Bu gou ying
Not firm enough
Ye xu
Maybe
Wo jue de hen lei
I feel tired
Su she
Dorm
Fang jian/wu zi
Room
Jiao shi
Classroom
Chuang hu
Window
Men
Door
Xue xiao
School
Jian (MW)
MW for classroom
Qiu Chang
Playground
Zhei ge su she
This dorm
Zhemme
So
Zhemme da
So big
Nemme
So
Nemme xiao
So small
Fan
Meal/cooked rice
Zao fan
Breakfast
Zhong fan = wu fan
Lunch
Wan fan
Dinner
Chi
To eat
Hao chi
Delicious
Bu hao chi
Not tasty
Jin tian de zao fan hen hao chi
Jin tian de zao fan hen hao chi
Rou
Meat
Niu rou
Beef
Ji
Chicken
Ji dan
Eggs
Tai sheng
Too raw
Tai lao
Too overcooked
Huai dan
Rotten egg
Bu cuo
Pretty good
Duo
Many
Shao
Few/little
Man bu cuo de
Pretty good
You ming
Famous
Ta hen you ming
He/she is very famous
Qi guai
Strange
Ai
Short
Hao kan
Nice looking
Bu hao kan
Ugly
Bi zi
Nose
Yan jing
Eyes
Zhong wen
Chinese language
Womende zhong wen lao shi
Our Chinese teacher
Mu qin
Mother
Wei
Person (polite)
Zhei wei lao shi
This teacher
-ei...-a
Hey...(emphasis)
jiao zi
Dumpling
ni xi bu xi huan ci jiao zi?
Do you like to eat dumplings?
Ni hui bu hui zhu jiao zi?
Can you cook dumplings?
Ji zhen hao chi a?
The chicken is really delicious
Qing zuo
Please sit
Ni hai you ke ma?
Do you still have class?
Tang (MW)
MW for class
Ji
How many
Ying wen
English language
San tang ke
Three classes
Ji tang ke?
How many classes
Zhong wen ke
Chinese class
YIng wen ke
English class
Xian zai
Now
Mei you
Don't have
Xia wu
Afternoon
Wo xian zai mei you ke.
I don't have class now
Er
Two (counting, phone#...)
Liang
Two (When MW are used)
Liang ge ren
Two people
Weishemme
Why?
Yin wei
Because
Xue
To learn
Yao
To want
Xi huan
To like
Hui
Know how/can
Ni hui bu hui che ling?
Can you play bamboo yo-yo?
Zi
Character
Zhong guo zi
Chinese characters
Hua
Spoken characters
Xie
Xie
Chi fan
To eat
Shuo hua
To speak
Wo hui xie zhong guo zi
I can write Chinese characters
Xin
To believe
Wo bu xin
I don't believe
Zhen de?
Really?
Zhen de ma?
Really?
Zhen de!
Really!
Shang
Shang
Xia
Below
Zhi
Only
Wo zhi hui shuo yi dianr zhong wen.
I can only speak a little bit of Chinese
-Oh
Oh
zemme?
How
Ni zemme zhi dao?
How do you know
Xia
Shrimp
E
Hungry
Ai ya!
Ai ya!
Wo hao e
I am very hungry
Yi...jiu
As soon as
Ni yi shuo ji rou wo jiu e le.
As soon as you mention chicken, I'm hungry.
He
Drink
Cha
Tea
Qing cha
Clear tea
Lu cha
Green tea
Hong cha
Red tea
Red tea
Drink tea
He qing cha
Drink clear tea
He lu cha
Drink reen tea
He hong cha
Drink red tea
Qi shui(r)
Soda
He qi shui
Drink soda
Na shi shemme?
What is that?
Ni yao bu yao he dianr shemme?
Do you want to drink something?
Xian
First
Jiu shi
Jiu shi
Duo bar
Mostly
Women xian he cha
Let's drink tea first
Qing cha jiu shi lu cha
Clear tea is green tea
Du zi
Stomach
Long xia
Lobster
Si
Dead
Wo du zi hao e
My stomach is very hungry
Wo e si le
I'm starving
Qian
Money
Ta hen you qian
He is rich
Qing
Please (invite, treat)
Wo qing ni (Chi wan fan)
I'll treat you (to dinner)
Fan guan(r)
Restaurant
Can guan
Restaurant
Jia (MW)
MW for restaurant
Zhei jia fan guanr hen you ming
This restaurant is very famous
Ji le
Extremely
Hao ji le
Great
Shu fu ji le
Extremely comfortable
Xiang
Think/want
Na
That
Pi bao
Wallet
Wo xiang ta jin tian bu hui lai
I don't think he will come today
Ni xiang bu xiang chi long xia?
Do you want to ear lobster?
Zher
Here
Nar
There
Zhong Guo
China
Tai Wan
Taiwan
Ben lai
Originally
Zai
In/at/on
Dong
East
Xi
West
Dong xi
Something
Zhei shi shemme
What is it?
Chi dong xi
Eat something
Zhi dao
To know
Bu zhi dao
I don't know
Wo bu zhi dao
I wonder
Kuai (MW)
MW for dollar
Neng
Ne able to (can)
Ta bu neng lai
We can't come
Bie
Don't
Lai
Come
Bie lai
Don't come
Jin
Come in
Qing jin
Please come in
Qing zuo
Please sit
Mang
Busy
Ni mang ma?
Are you busy?
Ni mang bu mang?
Are you busy?
Kong(r)
Have time
Ni you kongr ma?
Do you have time?
Ni you kongr mei you?
Do you have time?
Ni you mei you kongr?
Do you have time?
Wo you shi
I have something to do
Wo mei shi
I don't have anything to do
You kongr
You kongr
You shi
Have something to do
Mei shi
Has nothing to do
Chi fan
To eat
Shuo hua
Speak
Xie zi
To write
Chi kui
Suffer a loss
Ka fei
Coffee
Cha
Tea
Ni yao he cha hai shi ka fei?
Do you want to drink tea or cofee?
Shi
Something
Re
Hot
Re cha
Hot tea
Jin tian hao re
Today is really hot
Liang
Cool
Ni yao he re de hai shi liang de?
Do you want to drink something hot or cold?
Huo zhe
Or
Cha huo zhe ka fei dou xing
Tea or coffee is fine
Xing
Ok
Yang(r)
Kinds
Liang yang = Liang zhong
Two kinds
Zhong
Kinds
Liang yangr dou xing
Both of them are ok
Hai shi
Or (question)
Huo zhe
Or (statement)
Cha ye
Tea leaves
Pao cha
Make tea
Wo mei tian dou pao cha
I make tea every day
Shi hou(r)
At the time of/when
Wo zai zhong guo de shi hour tian he cha
When I was in China, I drank tea every day.
Fa zi
Method
Zhei shi zhong guo fa zi pao cha
This is Chinese way to make tea
Guan
Get used to
He de guan
Get used to drinking
Dang ran
Of course
Zhu
Live
Ni zhu nar?
Where you live?
Ta xie le san tian
He has written for three days
Nian
Year
Liang nian
Two years
Mei nian
Every year
Tan
To talk
Tan tan = tan yi tan
To talk about
Xiang xiang = xiang yi xiang
To think about it
You shi hour
Sometimes
Yi wei
Though
Ting
Listen
Ting dong
Understand by listening
Qi shi
Actually
Dao zi
Knife
Cha zi
Fork
Dao cha
Fork and knife
Yong
Use
Na
To hold
Jiao
To teach
Li
Last name
Xiao Li
Little Li
Lao Zhang
Old Zhang
Xiao Chen
Little Zhen
Lai
To come
Yue
Month
San ge yue
Three months
Shi er ge yue
Twelve months
San yue
March
Ta lai mei guo wu ge yue le.
He came to America for five months
Jian (MW)
MW for thing
Shi qing
Thing
San jian shi qing
Three things
Guo
To live
Guo de guan
Get used to living
Guo bu guan
Not used to living
Xi guan
Habit
Bu da = bu ren
Not very
Shui ping
Level
Shang ke le!
Class begins!
Xia ke le!
Class ends!
Shuo hua
Talk/speak
Shuo zhong guo hua
Speak Chinese
Shuo ying guo hua.
Speak English