21 terms

Book 1 Lesson 6/Level 2 Mar 31 2011

STUDY
PLAY
gēn - for long, thin objects;
gè - (a common measure word)
běn - (measure word for books and notebooks)
kuài - monetary unit for dollars
jǐ - how many? an uncertain number
香蕉
xiāng jiāo - banana
lí - pear
眼睛
yǎn jing - eye
jiǎo - foot
鉛筆
qiān bǐ - pencil
shū - book
小丑
xiao3 chou3- clown
chuī - to blow
喇叭
lɑ̌ bɑ - trumpet
老虎
lǎo hǔ - tiger
niǎo - bird
獅子
shī zi - lion
老鼠
lǎo shǔ - rat / mouse
qián - money
ròu - meat
骨頭
gu3 tou2 - bone