Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

kundiman

pag-ibig

soliranin

mangagawa

deoma

pangkasal

tagumpay

pandigma

dalit

panrelihiyon

hele

pampatulog

talindaw

pamamangka

Biag ni Lam-ang

Epiko ng Iloko

agya

Epiko ng Mindoro

bidasari

Epiko ng moro

Labaw Donggon

Epiko ng Ilolo

Hinilawod

Epiko ng Panay

Hudhud

Epiko ng Ifugao

Tulalang

Epiko ng Manobo

Bantugan

Maranaw

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording