74 terms

Football Stars Messi and Ronaldo Audio Bio from http://www.famouspeoplelessons.com/ Glossary in English and Catalan by mnaves3

http://www.famouspeoplelessons.com/l/lionel_messi.html http://www.famouspeoplelessons.com/c/cristiano_ronaldo.html
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Amazing career
increïble carrera professional
an amazing career ahead of him
una impressionat carrera professional (esportiva) davant seu
At the age of
a l'edat de
boyhood heroes
herois de la seva infantesa
Breathtaking
que treu l'alè
Career
Carrera professional (no d'estudis)
Coach
entrenador
Deeply
molt (lit. profundament)
Easy, easier than, the easiest
fàcil, més fàcil que, el més fàcil
Ever since
des de, des de que
expensive, more expensive than, the most expensive
car, més car que, el més car
football player = footballer
jugador de futbol
Football player
jugador de futbol
Football star
estrella de futbol
footballer = football player
jugador de futbol
Great, greater than, the greatest
gran, més gran que, el més gran
He is set to shine
Està programat per brillar
In the world
en el món
League
lliga
Legendary
llegendari
Luckily
sortosament
Mistake
errada
Most people
la majoria de la gent
on the planet
al planeta
scoring record
còmput de gols
Season
temporada
skills on the ball
habilitats o destreses amb la pilota
Team, teams
equip, equips
the World Club Championship
la cop del món
To be born, was born, been born
néixer
To set, set, set. E.g. To be set to do something
Programar. Ex. estar programat per fer quelcom.
To be, was, been
ésser o estar
To become, became, become
convertir-se
To coach, coached, coached
entrenar
To find out, found out, found out
descobrir
To forget, forgot, forgotten
oblidar
to get past, got past, got past
passar per davant, al costat
To go, went, gone
anar
To grow up, grew up, grown up
créixer
To hear of, heard of, heard of
saber de, sentir
To join, joined, joined
allistar-se, unir-se
To kick, kicked, kicked
xutar, donar patades, colpejar amb el peu
To know, knew, known
saber, conèixer
To love, loved, loved
estimar
To make, made, made
fer
To miss, missed, missed
trobar a faltar, enyorar
To move, moved, moved
mudar-se
To pay, paid, paid
pagar
To pick up, picked up, picked up
recollir
To play, played, played
jugar
To say, said, said
dir, explicar, contar
To score, scored, scored
marcar
To score, scored, scored
marcar un gol
To see, saw, seen
veure
To see, saw, seen
veure
To set someone alight
animar, incentivar
To set, set, set
programar
To shine, shone, shone
brillar
To show, showed, shown
mostrar, ensenyar
To sign up, signed up, signed up
signar per
To sign, signed, signed
signar un contracte
To start, started, started = To begin, began, begun
començar
To suffer from, suffered from, suffered from
patir de
To suffer, suffered, suffered
patir
To take advantage, took advantage, taken advantage
agafar, prendre avantatge
To treble, trebled, trebled
triplicar
To win, won, won
guanyar
To win, won, won
guanyar
To work, worked, worked
treballar
transfer fee
despesa de la transferència
Treble
triple
Trophy, trophies
trofeu, trofeus
Unfortunately
dissortadament
We'll see about that
Ja veurem!