Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

AOF-3 ISGH

Ilk iş Kanunu Hangi Yılda yürülüğe girmiştir

1937

Türkiyede ilk sanayileşme ve işçi sınıfı hangi dönemde başalmıştır

19yy ikinci yarısında

Sanayi Devrimi nerede başlamıştır.

Ingiltere

Hangi ilişkiler toplu iş hukuku ile çözümlenmez

Işçi ve Işveren arasındaki

Akid diğer anlamı nedir

Mevzuat,Sözleşme

Iş kanununu 2. Maddesinde hangi kuruma yer verilmemiştir.

Sendika

Asıl ve Alt işveren kavramı hangi kanunla başlamıştır.

4857 sayılı kanun
yıl 2003

Kaç işçini çalıştığı tarım işletmesi İş kanuna girer

50 üzeri

Iş sözleşmesinin unsurları nelerdir

Iş-Ucret-Bağımlılık

50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmenin sakat işçi çalıştırma oranı kaçtır

%6

4857 sayılı iş kanununa göre kaç yaşını doldurmamış çocukların ağır işlerde çalışması yasaktır.

16
Bunlar çocuk işçi sayılmaz

Geçici İş ilişkisi ençok kaç kez yenilenir

2

Çağrı üzerine çalışmaya dayalı sözleşmede Işveren kaç gün önce çağrı yapmalıdır.

4

4857 sayılı iş kanunu halen yürülükte olan kanundur. Kaç yılında kabul edilmiştir.

2003 yılında

Denkelştirme süresi iş sözleşmesi ile ne kadar artırılabilir

4 ay

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işiyle uğraşan işçiler normal çalışma sürelerinden kaç saat daha fazla çalışabilirler

2

Ücreti 1 birim olan işçi hafta tatilinde çalıştığında kaç birim ücret ödenir

2,25

18 yaşında küçük çalışanın yıllık izin hakkı ne kadardır

20

İşveren toplu izin uygulamasına ne zaman gidebilir

Nisan-Ekim

Hangi ücret sistemi tek başına uygulanamaz

Prime dayalı ücret

Aşağıdakilerden hangisi para yerine kupon verilerek işverenin gösterdiği yerde alışveriş yapılarak ücretşn ödenmesi sistemidir.

Truck

Kamunun alt işverene verdiği işin ücreti ödenmediğinde kaç aylık döneminden sorumludur.

3 ay

Kadın Gazeteciler doğum izinlerinde ne kadar ücret alacaklardır.

Son aldıkları ücretin yarısı

iş sözleşmesinde olmasına rağmen en fazla kaç günlük kesinti yapılabilir.

2 günlük

Hem çalışıp hemde okulda okuyan bir öğrenci günde en fazla kaç saat çalışabilir

2

Kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için hergün kaç saat izin verilir.

1,5 saat

Fesihin geçersiz olduğu mahkemece belirlenince işçi kaç gün içinde işverene başvuracaktır

10 gun (mahkeme bu kararı 2 ay içinde verir)

Kıdem tazminatının zaman aşımı süresi ne kadardır

10 yıl (giyim yardımı bu hesaba katılmaz)

Iş sendiklararı hangi esasa kurulu

işkolu

Grev hangi kanun hükümlerinde tanımlanmıştır.

2822

Grev ve Lokavt Kararı ne zaman uygulanır

Karşı tarafa tebliğinden itibaren 60 gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığıyla 6 gün önce bildirerek

Grev bakanlar kurulu tarafından ertelenirse kime başvurulabilir

Danıştaya

Lokavt Gözcüsünü kim bulundurabilir

Işveren Sendikası

Sosyal Güvenlik ilk hangi ülkede başalmıştır

Almanya

Toplu Iş uyuşmazlıkları nerede çözülür

Yargıda yada özel hakemde

Üyelik başvurusuna sendika yetkili organı kaç gün içinde cevap vermelidir.

30 gün

Işçi Sendikasına üye olma yaşı kaçtır

16

Sendikanın üyelikten çıkarma ve konfedereasyona katılmasına hangi kurul karar verir

Genel Kurul

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel kurumu kaç yılda bir toplanır

3

Sendikalar nakit mevcudunun ne kadarı ile sanayi ve iktisadi girişimlerde bulunabilirler

%40

Sendikalar nakit mevcudunun ne kadarını en çok ne kadarını kopereatiflere kredi olarak verebilir.

%10

Hangi organ yada makam sendikaları denetler

Başbakanlık denetleme kurumu

Sendikalara kimler bağışta bulunabilir.

Üyeler.

Toplu iş sözleşmesinde mutlaka olması gereken hükümlere ne denir

Normatif Hükümler

Dayanışma aidatı ne kadardır

Üyelik aidatı=1 Günlük çıplak ücretin 2/3

Grev lokavt hakkında

Sadece menfaat uyuşmazlıklarında barışçı yollar tükendiğinde grev ve lokavt yapılabilir. Hak uyuşmazlıklarında yargı yoluna başvurulur.

Tahkim nedir?

Uyuşmazlıkların hakem yoluyla çözümüne tahkim denir.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording