48 terms

Iş Sosyal Güvenlik Hukuku

AOF-3 ISGH
STUDY
PLAY
Ilk iş Kanunu Hangi Yılda yürülüğe girmiştir
1937
Türkiyede ilk sanayileşme ve işçi sınıfı hangi dönemde başalmıştır
19yy ikinci yarısında
Sanayi Devrimi nerede başlamıştır.
Ingiltere
Hangi ilişkiler toplu iş hukuku ile çözümlenmez
Işçi ve Işveren arasındaki
Akid diğer anlamı nedir
Mevzuat,Sözleşme
Iş kanununu 2. Maddesinde hangi kuruma yer verilmemiştir.
Sendika
Asıl ve Alt işveren kavramı hangi kanunla başlamıştır.
4857 sayılı kanun
yıl 2003
Kaç işçini çalıştığı tarım işletmesi İş kanuna girer
50 üzeri
Iş sözleşmesinin unsurları nelerdir
Iş-Ucret-Bağımlılık
50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmenin sakat işçi çalıştırma oranı kaçtır
%6
Paris
4857 sayılı iş kanununa göre kaç yaşını doldurmamış çocukların ağır işlerde çalışması yasaktır.
16
Bunlar çocuk işçi sayılmaz
Geçici İş ilişkisi ençok kaç kez yenilenir
2
Çağrı üzerine çalışmaya dayalı sözleşmede Işveren kaç gün önce çağrı yapmalıdır.
4
4857 sayılı iş kanunu halen yürülükte olan kanundur. Kaç yılında kabul edilmiştir.
2003 yılında
Denkelştirme süresi iş sözleşmesi ile ne kadar artırılabilir
4 ay
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işiyle uğraşan işçiler normal çalışma sürelerinden kaç saat daha fazla çalışabilirler
2
Ücreti 1 birim olan işçi hafta tatilinde çalıştığında kaç birim ücret ödenir
2,25
18 yaşında küçük çalışanın yıllık izin hakkı ne kadardır
20
İşveren toplu izin uygulamasına ne zaman gidebilir
Nisan-Ekim
Hangi ücret sistemi tek başına uygulanamaz
Prime dayalı ücret
Aşağıdakilerden hangisi para yerine kupon verilerek işverenin gösterdiği yerde alışveriş yapılarak ücretşn ödenmesi sistemidir.
Truck
Kamunun alt işverene verdiği işin ücreti ödenmediğinde kaç aylık döneminden sorumludur.
3 ay
Kadın Gazeteciler doğum izinlerinde ne kadar ücret alacaklardır.
Son aldıkları ücretin yarısı
iş sözleşmesinde olmasına rağmen en fazla kaç günlük kesinti yapılabilir.
2 günlük
Hem çalışıp hemde okulda okuyan bir öğrenci günde en fazla kaç saat çalışabilir
2
Kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için hergün kaç saat izin verilir.
1,5 saat
Fesihin geçersiz olduğu mahkemece belirlenince işçi kaç gün içinde işverene başvuracaktır
10 gun (mahkeme bu kararı 2 ay içinde verir)
Kıdem tazminatının zaman aşımı süresi ne kadardır
10 yıl (giyim yardımı bu hesaba katılmaz)
Iş sendiklararı hangi esasa kurulu
işkolu
Grev hangi kanun hükümlerinde tanımlanmıştır.
2822
Grev ve Lokavt Kararı ne zaman uygulanır
Karşı tarafa tebliğinden itibaren 60 gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığıyla 6 gün önce bildirerek
Grev bakanlar kurulu tarafından ertelenirse kime başvurulabilir
Danıştaya
Lokavt Gözcüsünü kim bulundurabilir
Işveren Sendikası
Sosyal Güvenlik ilk hangi ülkede başalmıştır
Almanya
Toplu Iş uyuşmazlıkları nerede çözülür
Yargıda yada özel hakemde
Üyelik başvurusuna sendika yetkili organı kaç gün içinde cevap vermelidir.
30 gün
Işçi Sendikasına üye olma yaşı kaçtır
16
Sendikanın üyelikten çıkarma ve konfedereasyona katılmasına hangi kurul karar verir
Genel Kurul
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel kurumu kaç yılda bir toplanır
3
Sendikalar nakit mevcudunun ne kadarı ile sanayi ve iktisadi girişimlerde bulunabilirler
%40
Sendikalar nakit mevcudunun ne kadarını en çok ne kadarını kopereatiflere kredi olarak verebilir.
%10
Hangi organ yada makam sendikaları denetler
Başbakanlık denetleme kurumu
Sendikalara kimler bağışta bulunabilir.
Üyeler.
Toplu iş sözleşmesinde mutlaka olması gereken hükümlere ne denir
Normatif Hükümler
Dayanışma aidatı ne kadardır
Üyelik aidatı=1 Günlük çıplak ücretin 2/3
Grev lokavt hakkında
Sadece menfaat uyuşmazlıklarında barışçı yollar tükendiğinde grev ve lokavt yapılabilir. Hak uyuşmazlıklarında yargı yoluna başvurulur.
Tahkim nedir?
Uyuşmazlıkların hakem yoluyla çözümüne tahkim denir.