Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Heat & Dryness

Ma Zi Ren Wan

Heat & Dryness w/ lu heat

Huang Qin, Gua Lou Ren

Heat & Dryness w/ St heat

Huang Lian, Lu Gen

Heat & Dryness w/ Severe dryness

Mang Xiao

Heat & Dryness w/ Hemorrhoids

Huai Hua Mi, Di Yu, also use as ext. wash

Heat & Dryness w/ Yin Xu (Dryness)

Shi Hu, Mai Men Dong, Sheng Di

Qi Stagnation

Liu Mo YIn

Qi Stagnation w/ heat/fire

Long Dan Cao, Zhi Zi, Mu Dan Pi

Qi Stagnation w/ emotional issues

Chai Hu, Bai Shao, He Huan Pi

Qi Stagnation w/ parasites

Increase Bing Lang, Add Shi Jun Zi

Qi Stagnation w/ injury

Increase Tao Ren, Add Hong Hua, Chi/Bai Shao

Qi Stagnation w/ Phlegm Fluid accumulation

Gan Sui, Qian Niu Zi

Qi Stagnation w/ Lu Not D&D

Use Su Zi Jiang Qi Tang, Add Huo Ma Ren

Qi Deficiency

Huang Qi Tang

Qi Deficiency w/ sinking of Qi

Sheng Ma, Chai Hu, Jie Geng, Ren Shen

Qi Deficiency w/ chronic cough + LU Qi Xu

Sheng Mai San, Zi Wan, Bai Qian

Qi Deficiency w/ Kid/Lu Xu

Da Bu Yuan Jian (Ren Shen, Shao Yao, Shu Di, Du Zhong, Dang Gui, Shan Zhu Yu, Gou Qi Zi, Zhi Gan Cao)

Qi Deficiency -other Qi tonifying herbs to help

Ren Shen, Bai Zhu, Shan Yao, Huang Jing

Blood Deficiency

Run Chang Wan

Blood Deficiency w/ Qi & Blood xu

Huang Qi, He Shou Wu

Blood Def. w/ Yang Xu

Rou Cong Rong

Blood Def. w/ Yin Xu

Zhi Mu, Xuan Shen

Blood Def. if formula is not strong enough

Wu Ren Wan (five seeds): Tao Ren, Xing Ren, Bai Zi Ren, Yu Li Ren, Sang Zi Ren (pinenuts), Chen Pi

Yin Def.

Liu Wei Di Huang Wan Jia Wei

Yin Def. -to make stronger

He Tao Ren(walnut), Hei Zhi Ma, Bai Zi Ren, Yu Li Ren

Cold Stagnation

Ji Chuan Jian

Cold Stagnation w/ tonify kidneys

Rou Gui, Shu Di

Cold Stagnation w/ tonify spleen

Gan Jiang, Rou Dou Kou

Yang Def.

Jin Gui Shen Qi Wan

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording