Final-Constipation

STUDY
PLAY
Heat & Dryness
Ma Zi Ren Wan
Heat & Dryness w/ lu heat
Huang Qin, Gua Lou Ren
Heat & Dryness w/ St heat
Huang Lian, Lu Gen
Heat & Dryness w/ Severe dryness
Mang Xiao
Heat & Dryness w/ Hemorrhoids
Huai Hua Mi, Di Yu, also use as ext. wash
Heat & Dryness w/ Yin Xu (Dryness)
Shi Hu, Mai Men Dong, Sheng Di
Qi Stagnation
Liu Mo YIn
Qi Stagnation w/ heat/fire
Long Dan Cao, Zhi Zi, Mu Dan Pi
Qi Stagnation w/ emotional issues
Chai Hu, Bai Shao, He Huan Pi
Qi Stagnation w/ parasites
Increase Bing Lang, Add Shi Jun Zi
Qi Stagnation w/ injury
Increase Tao Ren, Add Hong Hua, Chi/Bai Shao
Qi Stagnation w/ Phlegm Fluid accumulation
Gan Sui, Qian Niu Zi
Qi Stagnation w/ Lu Not D&D
Use Su Zi Jiang Qi Tang, Add Huo Ma Ren
Qi Deficiency
Huang Qi Tang
Qi Deficiency w/ sinking of Qi
Sheng Ma, Chai Hu, Jie Geng, Ren Shen
Qi Deficiency w/ chronic cough + LU Qi Xu
Sheng Mai San, Zi Wan, Bai Qian
Qi Deficiency w/ Kid/Lu Xu
Da Bu Yuan Jian (Ren Shen, Shao Yao, Shu Di, Du Zhong, Dang Gui, Shan Zhu Yu, Gou Qi Zi, Zhi Gan Cao)
Qi Deficiency -other Qi tonifying herbs to help
Ren Shen, Bai Zhu, Shan Yao, Huang Jing
Blood Deficiency
Run Chang Wan
Blood Deficiency w/ Qi & Blood xu
Huang Qi, He Shou Wu
Blood Def. w/ Yang Xu
Rou Cong Rong
Blood Def. w/ Yin Xu
Zhi Mu, Xuan Shen
Blood Def. if formula is not strong enough
Wu Ren Wan (five seeds): Tao Ren, Xing Ren, Bai Zi Ren, Yu Li Ren, Sang Zi Ren (pinenuts), Chen Pi
Yin Def.
Liu Wei Di Huang Wan Jia Wei
Yin Def. -to make stronger
He Tao Ren(walnut), Hei Zhi Ma, Bai Zi Ren, Yu Li Ren
Cold Stagnation
Ji Chuan Jian
Cold Stagnation w/ tonify kidneys
Rou Gui, Shu Di
Cold Stagnation w/ tonify spleen
Gan Jiang, Rou Dou Kou
Yang Def.
Jin Gui Shen Qi Wan