42 terms

Scottish Gaelic Everday Words T-Wa

STUDY
PLAY
table
bòrd
teapot
poit-ti (patch tee)
teddy bear
teadaidh (ted-ee)
television
telebhisean (tel-e-vish-an)
ten
deich (jaykh)
tent
pàilliun (paahee-lin)
theater
taigh-cluiche (tahee klooeekh-eh)
thimble
meuran (mee-ur-an)
to think
smaoinich (smeuin-yeekh)
three
trì (tree)
tie
taidh (tahee)
to tie
ceangail (kay-yel)
tiger
tigear (chee-kar)
toaster
tostair
tomato
tomato (toh-mah-toh)
toucan
tùcan
towel
tubhailte (too-il-chuh)
tower
tùr
toy box
bocsa nan dèideagan (bock-sah nun jay-jack-an)
tracks
rèilichean (ray-leekh-en)
train station
stèisean-trèana (stay-shun tray-nuh)
tray
sgàl
tree
craobh (kreuv)
trough
amar (am-ur)
truck
làraidh (laahr-ee)
trumpet
tunail (tonn-el)
turtle
sligeanach (shlick-en-ahkh)
twins
leth-càraid (lay kaar-etch)
two
umbrella
sgàilean-uisge (skaal-en oosh-keh)
uphill
ri bruthach (ree broo-ahkh)
vase
soir (sor)
veil
sgàil (skaal)
village
baile (bal-eh)
violet
bròg na cuthaig (brawk nuh koo-ek)
violin
fidheall (fee-ul)
voyage
turus-mara (tur-us mar-uh)
to wake up
dùisg (dooshk)
walrus
each-mara (ehkh mar-uh)
to wash
nigh (nee)
watch
uaireadair (oo-ur-uh-ter)
to watch
coimhead (koy-ut)