I peatükk

5.0 (3 reviews)
Miks on vaja tunda probleemide hierarhiat?
Click the card to flip 👆
1 / 8
Terms in this set (8)
Miks on vaja tunda probleemide hierarhiat?
Ebaõnnestunud probleemi määratlusest võib saada uute probleemide allikas.
Lihtsad probleemid - märksõnad.
Probleem on defineeritav; põhjus-tagajärg seos töötab hästi.
Komplekssed probleemid - märksõnad.
Probleem on defineeritav, kuid selle olemust on keeruline mõista ning lahendused võivad viia uute probleemide ja soovimatute ning ettearvamatute tagajärgedeni.
Nurjatud probleemid - märksõnad.
Probleemi on keeruline defineerida; lahendus ei ole võimalik, on vaid leevendusvõimalused. Osalistel erinev arusaam nii probleemi olemusest, võimalikust soovitavast tulemusest ning selleni jõudmise võimalustest.
Avalikud ja varjatud süütegude mõju kogukonnas. Märksõnad.
Avalikud probleemid on kogukonna turvatundele suurema mõjuga, sest mõjutavad suuremat hulka inimesi.
Mis on kogukonna huvide eelistamise ohud riiklike prioriteetide perspektiivist?
Kogukonna huvide esiplaanile tõstmine võib vähemalt osaliselt tasalülitada riiklikud prioriteedid.
Kaks põhisuunda ennetuses.
(1) Kuritegevusele orienteeritud. (2) Turvatundele orienteeritud.
Politseimudelite kaks rolli organisatsioonis.
Sildav - ühendab organisatsiooni tegevuskeskkonnaga; ühendab organisatsiooni erinevaid üksuseid ja funktsioone. Puhverdav - aitab keskenduda tuumikfunktsioonidele, mudelite kasutamine on kui "õigustus" valikute tegemisel.