39 terms

Unplug for Deeper Understanding. Research on Writing by hand Vs Typing on laptops. Glossary for VOA Learning English text entitled Writing or Typing

http://learningenglish.voanews.com/content/writing-notes-by-hand-better-than-typing/2459536.html http://www.nytimes.com/2014/06/03/science/whats-lost-as-handwriting-fades.html?_r=0 http://www.buzzfeed.com/kasiagalazka/writing-helps-you-remember-things-better-than-typing
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Is Writing Notes by Hand Better Than Typing from VOA Learning English at http://learningenglish.voanews.com/content/writing-notes-by-hand-better-than-typing/2459536.html
Es prendre apunts a mà millor que teclejar-los [a l'ordinador, portàtil, etc.]? de VOA Learning English a http://learningenglish.voanews.com/content/writing-notes-by-hand-better-than-typing/2459536.html
To type on, typed on, typed on. E.g. Many college students type their class notes on laptop or tablet computers.
Escriure a màquina, ordinador, portàtil, tauleta (amb un teclat, no a ma). Ex. Mols estudiants universiaris teclegen les seves notes de classe en portàtils o tauletes d'ordinador
To write something down, wrote something down, written something down = To write something on a piece of paper so that you do not forget it
Escriure, apuntar, prendre nota, prendre apunts.
College. It is a place where students study at a high level to get a qualification. E.g. College degree
Facultats, universitats. Ex. Títol universitari
To give up, gave up, given up. If you give up smoking you stop smoking. E.g. I have given up smoking
Rendir-se, deixar de fer quelcom. Abandonar una pràctica. Rendir-se. Ex. He deixat de fumar.
To take, took, taken notes by hand
Prendre notes, apunts a ma
To give up doing something. E.g. Many college students have given up taking class notes by hand.
Deixar de fer quelcom. Ex. Molts alumnes universitaris han deixat de prendre apunts a ma.
Class notes
Apunts. Apunts de classe. Notes de classe
To write, wrote, written by hand. E.g. Writing notes by hand is much better for long-term memory of ideas, or conceptual information.
Escriure a ma. Ex. Escriure notes a ma és millor per la memòria de llarg termini de les ideesi per la informació conceptual
Finding. To find out, found out, found out
Resultat, descobriment. Trobar, descobrir
To publish, published, published
Publicar
To turn on, turned on, turned on = To switch on, switched on, switched on. E.g. Turn on your computer.
Encendre, engegar, posar en marxa. Ex. Engega el teu ordinador
Turn off, turned off, turned off = To switch off, switched off, switched off. E.g. Turn off your laptop
Apagar. Ex. Apaga el teu portàtil
To take away, took away, taken away. To take something away from something. E.g. Computers can take your attention away from your work.
Treure, prendre, portar. Ex. Els ordinadors et poden prendre l'atenció de la teva feina.
To provide, provided provided the chance. E.g. Computers provide the chance to check a sports' score, shop online or watch a funny cat video.
Facilitar, suministrar, ajudar, permetre Ex. Els ordinadors faciliten la possibilitat de comprovar un resultat esportiu, comprar online o mirar un divertit video d'un gat
To send, sent, sent. E.g. Computers provide the chance to send a quick message to a friend.
Enviar. Ex. Els ordinadors ens faciliten la possibilitat d'enviar un missatge ràpid a un amic.
To hurt, hurt, hurt. E.g. Scientists say computers may hurt performance in school, called academic performance.
Malmetre, fer o prendre mal, ferir. Ex. Els científics ens diuen que els ordinadors poden perjudicar els rendiment en l'escola (i/o universitat), l'anomenat rendiment acadèmic
Academic performance. E.g. Scientists say computers may hurt performance in school, called academic performance.
Rendiment academic. Ex. Els científics ens diuen que els ordinadors poden perjudicar els rendiment en l'escola (i/o universitat), l'anomenat rendiment acadèmic
Keyboard. E.g. Students who type notes on a keyboard often transcribe, or write down what the professor says word-for-word.
Teclat. E.g. Els alumnes que escriuen amb un teclat, sovint transcriuen, escriuen el que el professor diu paraula per paraula
Word-for-word. E.g. Students who type notes on a keyboard often transcribe, or write down what the professor says word-for-word.
Paraula per paraula. E.g. Els alumnes que escriuen amb un teclat, sovint transcriuen, escriuen el que el professor diu paraula per paraula
To think, thought, thought. E.g. Students who type notes on a keyboard may write without thinking what they are writing
Pensar. Ex. Els alumnes que teclejar notes amb un teclat potser o poden escriuen sense pensar què estan escrivint
To mean, meant, meant. E.g. Transcription means to record something exactly as you hear it.
Significar, voler dir. Ex. Transcriure vol dir registrar quelcom exactament com ho vas sentir/ escoltar.
To hear, heard, heard. E.g. Transcription means to record something exactly as you hear it.
Sentir, escoltar, 'oir'. Ex. Transcriure vol dir registrar quelcom exactament com ho vas sentir/ escoltar.
long-hand = longhand = writing by hand. E.g. Students taking notes long-hand i.e. writing them by hand, need to first process the information they hear
Escriure a ma. Ex. Els alumnesque prenen notes a ma, és a dir, que les escriuen a ma, han de processar primer la informació que escolten
To lead, led, led. E.g. The process of summarizing information leads to a deeper understanding, say the researchers.
Portar, conduir. E.x. El procés de resumir informació porta a una comprensió més profunda, diuen els investigadors.
Deeper understanding. To understand, understood, understood. E.g. The process of summarizing information leads to a deeper understanding, say the researchers.
Comprensió més profunda, menys superficial. E.x. El procés de resumir informació porta a una comprensió més profunda, diuen els investigadors.
To perform, performed, performed. E.g. Students who typed their notes performed much worse on conceptual questions.
Obtenir resultats. Ex. Els alumnes que teclejaren els apunts [amb ordinador amb teclat o similar] obtingueren pitjors resultats en les preguntes conceptuals
To avoid, avoided, avoided doing something. E.g. Even if students wanted to stop typing what they heard word-for-word, they couldn't avoid typing.
Evitar, deixar de fer quelcom. Ex. Fins i tot si els alumnes volien deixar de teclejar el que escoltaven paraula per paraula, no van poder deixar de teclejar
To find, found, found. E.g Also, researchers found that those who wrote their notes by hand remembered conceptual information better a week later.
Descobrir, trobar. Ex. També, els investigadors van descobrir que aquells que escrivien les seves notes a ma, recordaven la informació conceptual millor al cap d'una setmana
To suggest, suggested, suggested plus ING Verb. E.g. Scientists suggest using some of the available technologies for writing notes by hand on computer screens instead.
Sugerir + V-ING. Ex. Els científics suggereixen en canvi utilitzar algun altre tipus de tecnologia per prendre apunts a ma en la pantalla de l'ordinador.
To Unplug, unplugged, unplugged = To turn off, turned off, turned off. E.g. Unplug for a deeper understanding.
Desendollar. Ex. Desendolla per una comprensió més profunda.
Laptop
Ordinador portàtil
Long-term memory: the storage and recall of information over a long period of time
memòria de llarg termini: l'emmagatzament d'informació per un llarg periode de temps
Short-term memory: memory that involves recall of information for a relatively short time (as a few seconds)
memòria de curt termini: la memòria que implica recordar la infomració de un relatiu curt espai de temps (com uns pocs segons)
To prevent, prevented, prevented something from happening.
Evitar que quelcom succeeixi
To ban, banned, banned
Prohibir
Deep understanding is to be able to put the pieces together and to use such understanding to do things (e.g., solve problems, create new ideas etc).
Comprensió profunda es tenir la capacitat d'encaixar les peces i utilitzar aquesta comprensió per fer coses (per exemple, resoldre problemes, generar noves idees, etc.
According to researchers
D'acord amb els investigadors
Summarising is using your own words to shorten a text so that it includes only the essential information.
Resumir és utilitzarles teves pròpies paraules per escurçar el text per tal de que només inclogui la informació essencial

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.