EKOR

1. Potřeba dosáhnout zisku je princip: (a)
a) Finanční rovnováhy
b) Hospodárnosti
c) Vydělečný
d) Nezávislý na hospodářském systému kde dvojí zdanění
Click the card to flip 👆
1 / 89
Terms in this set (89)
1. Potřeba dosáhnout zisku je princip: (a)
a) Finanční rovnováhy
b) Hospodárnosti
c) Vydělečný
d) Nezávislý na hospodářském systému kde dvojí zdanění
výdělečný
1. V podniku cestovního ruchu, který je zaměřen na prodej zájezdů a letenek, ize cíl tohoto podniku - prodejem produktu zajistit platební schopnost podniku, klasifikovat jako: (a)
a) Hlavní cíl
b) Mezicíl
c) Dílči cíl
d) Vedlejší cíl
vedlejší
1. Pro střední podniky je typický počet zaměstnanců: (a)
a) Do 50
b) Do 10
c) 250 a více
d) Do 250
do 250
1. Zásoba hotových vyrobků je z hlediska podnikohospodářskych vyrobních faktorů: (a)
a) Není vyrobní faktor
b) Materiál
c) Dlouhodobý majetek
d) Kapitál
není
1. Neomezené ručení společníka, jedno zdanění daní z příjmů u všech společníků, existence podniku spojena s několika společníky, jsou charakteristiky: (a)
a) Podniku jednotivce
b) Společnosti s ručením omezeným
c) Komanditní společnosti
d) Veřejné obchodní společnosti
VOS
1. Jestliže chce manažer podniku vyrábějícího stavební hmoty pán novák dosáhnout co nejvyšsího výdělku z prodeje 1000 ks vyrobených cihel, které vyrobí z 10 kg hlíny, kterou má k dispozici, tím že minimalizuje cenu 1 kg hlíny, tak se jedná o (buďte co nejkonkrétnější): (a)
a) Tuto situaci nelze maximalizovat
b) Maximalizaci produktivity
c) Minimalizaci nákladov na cizí kapitál
d) Maximalizaci hodnotově vyjádřené hospodárnosti
hodnotově vyjádřené hospodárnosti
1. Veřejná obchodní společnost měla v uplynulém období zisk 153.000 kč. Sazba daně z příjmu právnických osob je ve výši 20%. Jaký zisk (zdaňte) připadne každému ze tří společniků pokud ve společenské smlouvě není uvedeno jinak? (a)
a) 36.720 kč
b) 45.900 kč
c) Z údajů dostupných v zadání nelze vypočítat
d) 51.000 kč
nelze
1. Všichni členové či o společníci ručí za závazky: (a)
a) Společnosti s ručením omezeným
b) Akciové společnosti
c) Veřejné obchodní společnosti
d) Komanditní společnosti
VOS
1. Pokud obchodní jmění podniku a včetne pohledávek a zavazků přechází na právního nástupce b, tak potom se podnik a zpravidla (a)
a) Zruší s likvidací
b) Nezruší
c) Ruší bez likvidace
d) Ruší výmazem z obchodního rejstříku
bez likvidace
1. Pokud manažer v podniku příjme na pracovní místo nejvhodnejšího pracovníka tak potom se: (a)
a) Jedná o zlepšení pracovní pohody
b) Jedná o čistě motivační nástroj řízení
c) Jedná o zlepšení pracovních podmínek
d) Jedná o aplikaci nástroje řízení
aplikaci nástroje řízení
1. Pokud manažer při řízení podřízených pracovníků vychází z osobních zkušeností , rozhoduje sám a zároveň se o své podřízené stará a pečuje o ně, tak se jedná o aplikaci řídícího stylu: (a) a) Patriarchálního b) Byrokratického c) Autokratického d) Charismatickéhoautokratického1. Z 5 kg drátu může být vyrobeno 500 šroubů. Cena drátu činí 20kč/kg. Cena jednoho šroubu je 1 kč, jak vysoká je hodnotově vyjadřená hospodárnost spotřeby 5 kg drátu na výrobu 500 šroubů? (a) a) 5 b) 20 c) 100 d) 2,55 (500/5 * 1/20)1. Mezi symptomy krize růstu nepatří: (a) a) Stížnosti zaměstnanců b) Nízká pracovní morálk c) Nedostatek času na splnění zadaných úkolů d) Jeden problém řeší jeden zaměstnanecjeden problém řeší jeden zaměstnanec1. Valná hromada je orgán společnosti, který je typický pro: (a) a) Společnost s ručením omezeným a akciovou společnost b) Akciovou společnost a družstvo c) Společnost s ručením omezeným a družstvo d) Akciovou společnost a komanditní společnostSRO a AS1. Pokud jsou krajskému úřadu rozšířeny kompetence, potom lze z hlediska životního cyklu hovořit o fázi: (a) a) Stabilizace b) Zakládaní c) Růstu d) Krizerůstu1. Jestliže je cílem organizace, aby zaměstnanec letenkového oddělení prodával co nejvíce letenek (stejně jako ostatní zaměstnanci na plný pracovní úvazek v předchozím období) a zaměstnanec pracuje jako brigádník, potom nastává cílový konflikt: (a) a) Systémový b) Uvnitř organizace c) Hierarchicky podmíněný d) Individuálníhierarchicky1. Prokazovat odbornou způsobilost není potřeba u živností: (a) a) Řemeslné b) Vázané c) Koncesované d) Volnévolné1. Hlavní (originální) činností dispozitivního faktoru se v organizaci označuje: (a) a) Rozhodování b) Dohled c) Plánování d) Organizovánírozhodování1. Poskytování pravdivých a kompletních informací o organizaci všem zájmovým skupinám je v rámci corporate governance naplnění principu: (a) a) Motivace zaměstnanců b) Kontroly c) Transparentnosti d) Osobní odpovědnosti managamentutransparentnost1. Prokazování odborné způsobilosti, která je uvedena u jednotlivých činností v příloze živnostenského zákona a kterou posuzuje pouze živnostenský úřad, je typické pro živnosti: (n) a) Volné b) Vázané (toto je asi správně) c) Řemeslné d) Koncesovanévázané1. Statutárním orgánem není: (a) a) Komandista b) Představenstvo c) Jednatel d) Správní radakomanditista1. Jestliže manažer sestavuje a vybírá cestu, kterou se má podnik vydat, aby dosáhl stanoveného cíle, potom se jedná o činnost: (a) a) Stanovení cílů b) Dohled c) Plánování d) Organizováníplánování1. Jestliže manažer stanovuje směr, kterým se má podnik vydat (např. Získat dominantní postavení na trhu), potom se jedná o činnost: (a) a) Organizování b) Dohled c) Stanovení cílů d) Plánovánístanovení cílů1. Strategický cíl podniku: stát se dominantním na trhu, lze s ohledem na členení cílů klasifikovat jako: (n) ??? Zmena a) Dynamický cíl b) Vedlejší cíl c) Dlouhodobý cíl d) Neomezený cílneomezený1. Pro malé podniky je typický počet zaměstnanců: (a) a) 250 a více b) Do 250 c) Do 10 d) Do 50do 501. Oprávnění k provozování živnosti se prokazuje: (a) a) Výpisem z živnostenského rejstříku b) Koncesní listinou c) Živnostenským oprávněním d) Výpisem z obchodního rejstříkuvýpisem z živnostenského1. Komanditní společnost měla v uplynulém období zisk 500.000 kč. Společnost byla založena jedním komandistou a jedním komplementářem. Jakým způsobem si rozdělí zisk (zdaňte), pokud sazba daně z příjmu právnických osob je 20 % a sazba daně z příjmu fyzických osob je 10%? (a) a) Komplementář dostane 250.000 kč, komandista 225.000 kč b) Komplementář dostane 160.000 kč, komandista 160.000 kč c) Komplementář dostane 180.000 kč, komandista 225.000 kč d) Komplementář dostane 225.000 kč, komandista 180.000 kčkomplementář 225, komanditista 1801. Jestliže chce manažer podniku vyrábějíceho stavební hmoty pan novák vyrobit 1000 kusů cihel ze 100 kg hlíny, kterou má k dispozici, tak se jedná o (buďte co nejkonkrétnejší): (n) a) Maximalizaci produktivity b) Tuto situaci nelze maximalizovat c) Maximalizaci hodnotově vyjádřené hospodárnosti?? d) Maximalizaci rentability vlastního kapitálunelze maximalizovat1. Pokud jsou krajskému úřadu odebrány kompetence, potom lze z hlediska životního cyklu podniku hovořit o fázi: (a) a) Zakládání b) Krize c) Stabilizace d) Růstukrize1. Dnem ohlášení nelze zahájit podnikatelskou činnost v rámci živnosti: (a) a) Koncesované b) Řemeslné c) Vázané d) Volnékoncesované1. Společnost s ručením omezeným měla v uplynulém období zisk 100.000 kč. Sazba daně z příjmu právnických osob je ve výši 20% a sazba daně z příjmu fyzických osob je ve výši 10 %. Jaký zisk (zdaňte) připadne každému ze dvou společníků (oba mají 50% vlastnický podíl), pokud ve společenské smlouvě není uvedeno jinak? (a) a) 40.000 kč b) 45.000 kč c) 36.000 kč d) Z údajů dostupných v zadání nelze vypočítat361. Soubor opatření přijímaných ze strany managamentu podniku k obnově finanční výkonnosti podniku, který zpravidla mění rozsah podnikání, organizační strukturu apod. Se nazýva: (a) a) Fúze b) Konsolidace c) Sanace d) Rekonstrukcesanace1. Pokud manažer v podniku vyrábějicím porcelán určí pracovníkovi, který dosud glazuroval všechny produkty, aby nově glazuroval talíře (jako jeden z produktů), potom je plnil a následně vyjímal z pece a na závěr je třídil, pak se toto opatření v organizaci práce nazýva: (a) a) Pracovní rotace b) Rozšíření práce c) Autonomní pracovní skupiny d) Obohacení prácerozšíření1. Jetliži manažer zjišťuje odchylky v realizaci plánu s cílem jejich eliminace, potom se jedná o činnost: (a) a) Dohled b) Stanovení cílů c) Organizování d) Plánovánídohled1. Mezi právní formy podniku (podle zákona o obchodních korporacích) patří: (a) a) Podnik fyzické osoby b) Družstvo c) Státní podnik d) Národní podnikdružstvo1. Jestliže podnik díky své expanzi není schopen dlouhodobě hradit všechny své splatné závazky vůči svým dodavatelům, tak se z hlediska životního cyklu organizace nachází ve fázi: (a) a) Stabilizace b) Růstu c) Zakládání d) Krizekrize1. Provedení analýzy vnějšího prostředí podniku lze primárně klasifikovat jako cíl: (n) ??? a) Nemonetární mimoekonomický b) Nelze klasifikovat jako cíl c) Monetární d) Nemonetární ekonomickýnelze1. Kontrolní komise je orgán společnosti, který je typický pro: (a) a) Akciovou společnost b) Společnost s ručením omezeným c) Komanditní společnost d) Družstvodružstvo1. Činnost podniku v rámci insolvenčního řízení, která je charakteristická postupným uspokojováním věřitelů s cílem dalšího provozování činnosti podniku se nazýva: (a) a) Reorganizace b) Vyrovnání c) Konkurz d) Oddluženíreorganizace1. Podnik zaniká dnem: (a) a) Výmazu z obchodního rejstříku b) Pravomocného rozhodnutí soudu c) Vypořádání všech pohledávek a závazků d) Rozhodnutím valné hromady o zrušení společnostivýmazu z OR1. Jestliže podnik udržuje stabilní podíl na trhu po delší dobu (několik let), dosahuje obvyklého zisku a plánuje inovaci svých produktů (v rámci stávajících kapacit), tak se z hlediska životního cyklu organizace nachází ve fázi: (a) a) Růstu b) Krize c) Zakládání d) Stabilizace1. Jestliže podnik udržuje stabilní podíl na trhu po delší dobu (několik let), dosahuje obvyklého zisku a plánuje inovaci svých produktů (v rámci stávajících kapacit), tak se z hlediska životního cyklu organizace nachází ve fázi: (a) a) Růstu b) Krize c) Zakládání d) Stabilizacestabilizace1. Nutnost dostat svým splatným závazkům je princip: (a) a) Závislý na hospodářském systému b) Autonomie c) Finanční rovnováhy d) Hospodárnostifinanční rovnováhy1. Jestliže cílem divize letenek podniku je zvýšení objemu prodeje letenek prostřednictvím snížení jejich ceny i s vědomím poklesu počtu prodaných zájezdů divize stejného podniku., přičemž divize zájezdů má za cíl zvýšit počet prodaných zájezdů, tak potom nastáva cílový konflikt: (a) a) Hierarchicky podmíněný b) Uvnitř organizace c) Manažerský d) Individuálníuvnitř organizace1. Cíle podniku vyrábějícího automobily: růst počtu vyrobených automobilů a růst podílu na trhu s automobily, jsou (standardně) s ohledem na vzájemný vztah cíle: (a) a) Konkurenční b) Komplementární c) Indiferentní d) Protikladnékomplementární1. Ze 1000 litrů mléka může být 1500 kg sýru. Cena mléka činí 3 kč/litr. Cena jednoho kg sýru je 90 kč. Produktivita mlékárny vzrostla o 10 % při konstatním množství vyrobeného sýru, jakým způsobem se změní hodnotově vyjádřená hospodárnost spotřeby 1000 litrů mléka? (a) a) 10% b) 50% c) 5% d) 25%101. Mezi státní podniky patří: (a) a) Čez b) Dopravní podnik města brna c) Lesy české republiky d) České dráhylesy (ale i dráhy :))1. Pokud manažer v podniku příjme opatření, které vede ke zlepšení pracovní pohody, tak potom se: (a) a) Jedná o odměnu za práci b) Jedná o zlepšení pracovních podmínek c) Nejedná o aplikaci nástroje řízení d) Jedná o čistě motivační nástroj řízeníčistě motivační1. Pokud manažer v podniku začne úkolovat podřízeného zaměstnance prostřednictvím e-mailu (místo osobního setkání), tak potom se: (n) a) Jedná o zlepšení pracovních podmínek b) Jedná o regulaci konfliktů c) Nejedná o aplikaci nástroje řízení d) Jedná o čistě motivační nástroj řízeníregulaci konfliktů1. Skladník je z hlediska podnikohospodářských výrobních faktorů: (a) a) Dispozitivní práce b) Není výrobní faktor c) Výkonná práce d) Prácevýkonná1. Činnost podniku v rámci insolvenčního řízení, která je zpravidla završena ukončením činnosti podniku, se nazývá: (a) a) Vyrovnání b) Oddluženía c) Konkurz d) Reorganizacekonkurz1. Zásoba zboží, které bylo právě nakoupeno, je z hlediska podnikohospodářských výrobních faktorů: (a) a) Kapitál b) Dlouhodobý majetek c) Materiál d) Není výrobní faktormateriál1. Jestliže je cílem organizace, aby zaměstnanec letenkového oddělení prodával týdně 1000 letenek (stejně jako ostatní zaměstnanci na plný pracovní úvazek v předchozím období) a zaměstnanec s tím nesouhlasí, potom nastává cílový konflikt: (a) a) Uvnitř organizace b) Individuální c) Systémový d) Hierarchicky podmíněnýindividuální1. Mezi výhody podniku jednotlivce obvykle patří: (a) a) Ručení za závazky b) Snadnost a nízke náklady založení c) Schopnost získat úvěr d) Možnosti kariérního růstu zaměstnancůsnadnost a nízké náklady1. Jestliže podnik přestává poskytovat zaváděcí ceny, neboť se mu podařilo uchytit na trhu a zároveň musí k uspokojení poptávky rozšířit své stávající kapacity, tak se z hlediska životního cyklu organizace nachází ve fázi: (a) a) Stabilizace b) Růstu c) Krize d) Zakládánírůstu1. Výše poplatku za vydání živnostenského oprávnění je upravena: (a) a) Zákonem o správních poplatcích b) Zákonem o soudních poplatcích c) Živnostenským zákonem d) Zákonem o obchodních poplatcíchzákonem o správních poplatcích1. Zvýšení zisku podniku o 10 % lze primárně klasifikovat jako cíl: (a) a) Nemonetární ekonomický b) Nelze klasifikovat jako cíl c) Monetární d) Nemonetární mimoekonomickýmonetární1. Krajský úřad jako organizace porušuje princip hospodářského systému: (n) - asi dobře a) Finanční rovnováhy b) Autonomie c) Hospodárnosti d) Kombinace výrobních faktorůautonomie1. Ze 100 kg mouky může být vyrobeno 200 chlebů. Cena mouky činí 5kč/kg. Cena jednoho chleba je 12kč. Jak vysoká je produktivita (kvannetitativní hospodárnosti)? (a) a) 2 b) 5 c) 20 d) 10021. Nadace partnerství patří do: (a) a) Ziskového soukromého sektoru b) Neziskového soukromého sektoru c) Neziskového veřejného sektoru d) Ziskového veřejného sektoruneziskový soukromý1. Pro velké podniky je typický počet zaměstnanců: (a) a) 250 a více b) Do 50 c) Do 10 d) Do 250250 a více1. Z 5 kg drátu může být vyrobeno 500 šroubů. Cena drátu činí 20kč/kg. Cena jednoho šroubu je 1 kč. Produktivita výroba vzrostla o 10%, při konstantním množství drátu. Jakým způsobem se změní hodnotově vyjádřená hospodárnost spotřeby 5 kg drátu? (a) a) 50% b) 10% c) 5% d) 25%101. Pokud manažer v podniku vyrábějícim porcelán určí pracovníkovi, který dosud třídil produkty podle kvality, aby navíc kontroloval své spolupracovníky, jestli produkty třídí správně, pak se toto opatření v organizaci práce nazývá: (a) a) Obohacení práce b) Ne práce c) Autonomní pracovní skupiny d) Pracovní rotaceobohacení1. V podniku cestovního ruchu, který je zaměřen na prodej zájezdů a letenek, lze cíl divize letenek - prodat 10 000 letenek za týden, klasifikovat jako: (a) a) Mezicíl b) Vedlejší cíl c) Hlavní cíl d) Dílčí cíldílčí1. Pokud manažer nákupu, který vždy sjednával nové kontrakty s dodavateli, přenechá tuto činnost svému přímému podřízenému, přičemž manažer pouze kontroluje nově uzavřené kontrakty, tak potom manažer uplatňuje: (a) a) Řízení podle cílů b) Řízení delegaci úkolů c) Řízení pomocí regulace systému d) Řízení podle výjimekdelegací úkolů1. Pokud manažer nákupu stanoví svému podřízenému zaměstnanci, který uzavírá kontrakty s dodavateli, aby těchto kontraktů za měsíc uzavřel 10, přičemž tento počet nově uzavřených kontraktů je základem hodnocení tohto zaměstnance, tak potom manažer uplatňuje: (a) a) Řízení podle cílů b) Řízení delegaci úkolů c) Řízení pomocí regulace systému d) Řízení podle výjimekpodle cílů1. Pro mikropodniky je typický počet zaměstnanců: (a) a) Do 250 b) 250 a více c) Do 10 d) Do 509do 101. Cíle podniku vyrábějícího automobily: růst počtu vyrobených automobilů a růst výdajů na sponzoring mistrovství světa v hokeji, jsou (standardně) s ohledem na vzájemný vztah cíle: (a) a) Konkurenční b) Indiferentní c) Protikladné d) Komplementárníindiferentní1. Masarykova univerzita jako organizace porušuje princip hospodářského systému: (n) - asi dobře a) Autonomie b) Soukromého vlastnictví c) Hospodárnosti d) Finanční rovnováhysoukromého vlastnictví1. Neomezené ručení podniku, dvojí zdanění daní z příjmu u všech společníků, rovnost vkladu společníků, jsou charakteristiky: (a) a) Akciová společnost b) Komanditní společnost c) Společnosti s ručením omezeným d) Družstvodružstvo!!!!1. Cíle podniku jednotlivce (taxikáře), který nemá žádné zaměstnance a jediný taxík: vlastnit taxík a pořídit si taxík na leasing, jsou (standardně), s ohledem na vzájemný vztah cíle: (a) a) Konkurenční b) Komplementární c) Protikladné d) Indiferentníprotikladné1. Masarykova univerzita patří do: (n) - dobře a) Ziskového veřejného sektoru b) Neziskového veřejného sektoru c) Ziskového soukromého sektoru d) Neziskového soukromého sektoruneziskový veřejný1. Jestliže v podniku existuje spor (např. Ohledně výše vypláceného podílu na zisku) mezi manažerem a vlastníkem, tak potom: (n) - dobře a) Se jedná o vlastnický podnik b) Lze aplikovat některý z principů corporate governance c) Se jedná o manažerský podnik d) Lze aplikovat kolegiální princip rozhodovánímanažerský podnik1. Pokus jsou krajskému úřadu zákonem odebrány kompetence, potom lze z hlediska životního cyklu hovořit o fázi: (a) a) Stabilizace b) Zakládaní c) Růstu d) Krizekrize1. Mezi živnosti patří činnost: (a) a) Obchodu b) Notáře c) Banky d) Lékařeobchodu1. Jestliže manažer stanovuje a rozdeluje úkoly zaměstnancům podniku, aby splnil určitý plán a dosáhl stanoveného cíle, potom se jedná o činnost: (a) a) Plánování b) Organizování c) Dohled d) Stanovení cílůorganizování1. Jestliže chce vlastník podniku pan novák dosáhnout co nejvyššího zisku z peněz, které vložil do svého podniku, tak se jedná o (buďte co nejkonkrétnejší): (a) a) Maximalizaci hodnotově vyjádřené hospodárnosti b) Maximalizaci rentability vlastního kapitálu c) Tuto situaci nelze maximalizovat d) Maximalizaci rentabilitymamax. rentability VK1. Dvojí zdanění z příjmu u všech společníků, existence podniku spojena i s jedním společníkem, povinnost vždy podléhat auditu jsou charakteristiky: ??? (n) ??? a) Akciová společnost b) Komanditní společnost c) Veřejné obchodní společnosti d) Společnosti s ručením obmedzenýmSRO?1. Živnost není charakteristická: (a) a) Provozováním za účelem zisku b) Vlastnictvím pouze jediného podnikatele c) Vlastnictvím pouze jediné fyzické osoby d) Samostatnou podnikatelskou činnostíjediné FO1. Jestliže chce manažer podniku vyrábějícího stavební hmoty pan novák dosáhnout co nejvyššího počtu vyrobených cihel z hliny, kterou má k dispozici, tak se jedná o (buďte co nejkonkrétnejší): (a) a) Maximlaizaci rentability vlastního kapitálu b) Maximalizaci hodnotově vyjádřené hospodárnosti c) Tuto situaci nelze maximalizovat d) Maximalizaci produktivitymax. produktivity!!!!1. Pokud manažer v podniku vyrábějícím porcelán určí pracovníkovi jeden týden práce u pece (vyprázdňování pece), jeden týden glazurování produktů, jeden týden práce u pece (plnění pece), jeden týden práce u třídení produktů, pak se toto opatření v organizaci práce nazýva: (a) a) Obohacení práce b) Rozšíření práce c) Autonomní pracovní skupiny d) Pracovní rotacerotace1. Pokud podnik v rámci top-managamentu vede kolektivní orgán, který o finálním rozhodnutí hlasuje, tak potom: (a) a) Je tento principem corporate governance b) Je takové rozhodnutí (obvykle) s větší pravděpodobností správné c) Je uvedeny proces realizací direktoriálního principu d) Je takového rozhodnutí (obvykle) dosaženo relativně rychleJe takové rozhodnutí (obvykle) s větší pravděpodobností správné1. Ředitel úseku výroby je z hlediska podnikohospodářských výrobních faktorů: (a) a) Práce b) Výkonná práce c) Není výrobní faktor d) Dispozitivní prácedispozitivní1. Podnik budvar, n.p. patří do: (a) a) Ziskového soukromého sektoru b) Neziskového soukromého sektoru c) Ziskového veřejného sektoru d) Neziskového veřejného sektoruziskový veřejný1. Neomezené ručení podniku, dvojí zdanění daní z příjmu u všech společníků, existence podniku spojena i s jedním společníkem, jsou charakteristiky: (a) a) Akciová společnost b) Komanditní společnost c) Společnosti s ručením omezeným d) DružstvoSRO?1. V případě, že vyrábím modré a zelené rychlovarné kanvice a žluté a červené mlynky na kávu, výroba probíha na stejné výrobní lince, tak potom platí: (a) a) Jedná se o dvě strategické oblasti b) Jedná se o čtyři strategické oblasti c) Jedná se o jednu strategickú oblastjedna strategická oblast1. Cíle podniku vyrábějícího automobily: růst počtu prodaných automobilů a růst průměrné prodejní ceny automobilu, jsou (standardně) s ohledem na vzájemný vztah cíle: (n) a) Konkurenční b) Komplementární c) Indiferentní d) Protikladnékonkurenční??1. Prokazování odborné způsobilosti, která je uvedena u jednotlivých činností v příloze živnostenského zákona a kterou neposuzuje pouze živnostenský úřad, je typická pro živnosti: (a) a) Volné b) Koncesované c) Vázané d) Řemeslnékoncesované1. Veřejná obchodní společnost měla v uplynulém období zisk 153.000 kč. Sazba daně z příjmu fyzických osob je ve výši 10%. Jaký zisk (zdaňte) připadne každému ze tří společniků pokud ve společenské smlouvě není uvedeno jinak? (a) a) 36.720 kč b) 45.900 kč c) Z údajů dostupných v zadání nelze vypočítat d) 51.000 kč45900