136 terms

Meeting and Negotiation

Business meeting and negotiation English - Hungarian
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

to negotiate
tárgyalni, egyezkedni
to be aware (of)
tudni valamiről, tudatában lenni valaminek
to schedule a meeting
tervbe vesz egy találkozót/megbeszélést
in order to
azért, annak érdekében, hogy...
to make sure
meggyőződni, megbizonyosodni vmiről
colleague
kolléga, munkatárs
to set up
alapítani, létrehozni
quotation
árajánlat
to require
igényelni,megkövetelni
to specify
meghatározni, megadni
to chair
elnökölni, levezetni egy megbeszélést
to take the minutes
jegyzőkönyvet vezetni
availability
rendelkezésre állás, hozzáférhetőség
to sign
aláírni
to delegate
delegál, feladatot kioszt
load on the shoulders
súly van a vállán, nyomás nehezedik rá
allocate the responsibilities
felelősség átadása
properly
helyesen, megfelelően
depend(s) on something
függ valamitől
to expect
elvár, gondol, hisz
to achieve
elér, teljesít
to guess
becsül, sejt, gondol
to distribute
eloszt, kioszt
clause
záradék, szerződéses kikötés
to ensure
biztosít
to propose
ajánl, javasol
to determine
meghatároz, eldönt
among
között
to recognise
felismer
to identify
azonosít
to describe
leír
to arrange
elrendez, elintéz
to disregard
figyelmen kívül hagy, nem vesz figyelembe
to apply
alkalmaz, használ
mood
hangulat, kedv
succinct
szűkszavú, tömör
impolite
udvariatlan
one sided
egyoldalú
amid
közepette
take care of
vigyázni valamire
assessment
értékelés
embarrassed
zavarban van
strained
feszült,erőltetett, mesterkélt viselkedés
to enchant
megbabonáz, elvarázsol
to gain
elnyer, megszerez
to aspire
igyekszik, törekedni valamire
fuse
biztosíték
employer
munkaadó
arrival
érkezés
departure
indulás
culture difference
kulturális különbségek
humble
szerény, egyszerű
proposal
javaslat
including
beleszámítva, beleértve
therefore
ezért, ez okból kifolyólag
involve
magába foglal
to implement
megvalósít, végrehajt
to exist
létezik
recently
mostanában, nemrég
refer to
utal valamire, hivatkozni valamire
conflicting
ellentétes
opposite
ellentét, ellentétes
to prove
bizonyítani
further
további, azonkívül
progress
(előre)haladás; vmi folyamata
to proceed
eredni, eljárni, folytatódni
to differ
eltér, különbözik
to fulfill
teljesít
demand
igény, követelés
suitable
megfelelő, helyes, jó vmilyen célra
perhaps
talán, esetleg
to suit
alkalmas/illik rá, passzolni
pretend
színlel; úgy tesz, mintha
mention
említ, megemlít
budget
költségvetés
Sorry to inconvenience you.
Elnézést a kellemetlenségért
I'm terribly sorry
Borzasztóan sajnálom.
Something has come up
Valami közbejött.
Would that suit you?
Az megfelelne önnek?
Unfortunately, I can't get out of it.
Sajnos nem tudom máshova tenni/elhalasztani
warning
figyelmeztetés
over to you
átadom a szót, tied a szó
to progress
előrehaladás, fejlődés
performance
előadás, teljesítmény
talkative
beszédes
assume
feltételez
recommend
ajánl
suggest
javasol
overlap
átfedés
imagine
elképzel
effective
hatékony
efficient
hatékony
enjoyable
élvezetes, kellemes, örvendetes
sustainability
fenntarthatóság
dispensable
nélkülözhető
however
azonban; habár
unexpected
váratlan
to be afraid
fél vmtől
inconvenient
kényelmetlen
unavoidable
elkerülhetetlen
outskirts
peremkerület, külváros
dependable
megbízható
subsidiary
leányvállalat
expectation
elvárás
accomodate to
hozzászokik valamihez
essential
alapvető, lényeges
commissioning
megbízó
commission
megbízás
termination
befejezés, felmondás
requirement
követelmény
to establish
alapít, létesít
accordingly
ennek megfelelően
opposed
ellentétes
initial
kezdeti
to accomplish
végrehajt, teljesít
to involve
magába foglal
to include
tartalmaz
to consider
figyelembe vesz
to fill sy in on sg
téjákoztat, informál
to retain
megőriz, megtart, megjegyez
to apologize
bocsánatot kér
apology
bocsánatkérés
procedure
eljárás
to compete
versenyezni
competitor
versenytárs
advancement
előléptetés
afterward
azután, később
lay off
kirúgni valakit
efficiently
hatékonyan
gullible
hiszékeny
hoax
kacsa, álhír
to branch out
új dologba kezdeni
to launch
piacra dobni
debate
vita, tanácskozás
discussion
megbeszélés, tárgyalás, vita
argument
vita, veszekedés