Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

HCM201

4.8 (36 reviews)
Get a hint
D
Click the card to flip 👆
1 / 423
1 / 423
Terms in this set (423)
D
QN=1 Nguyễn Ái Quốc đọc "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lênin vào thời gian nào?
a. 7/1917
b. 7/1918
c. 7/1919
d. 7/1920
C
QN=2 Hồ Chí Minh mất bao nhiêu năm bôn ba nước ngoài để tìm đường cứu nước?
a. 10 năm
b. 25 năm
c. 30 năm
d. 35 năm
C
QN=3 Giai đoạn nào sau đây tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện?
a. 1945 đến 1960
b. 1930 đến 1969
c. 1945 đến 1969
d. 1930 đến 1945
B
QN=4 Giai đoạn nào sau đây Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc?
a. 1911 đến 1930
b. 1911 đến 1920
c. 1911 đến 1935
d. 1930 đến 1945
B
QN=5 Văn hoá phương Tây nào sau đây ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh trước khi người ra đi tìm đường cứu nước?
a. Văn hoá dân chủ, tiến bộ của Đức
b. Văn hoá dân chủ, tiến bộ của Pháp
c. Văn hoá dân chủ, tiến bộ của Nga
d. Văn hóa dân chủ, tiến bộ của Anh