Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Руска олимпиада по биология 9 клас 2014 г.

Get a hint
1. Заболяването "зеле от кил" причинява:
а) Puccinia basidiomycete;
б) Аскомицет Claviceps;
в) оомицетна фитофтора;
г) миксомицетна плазмодиофора.пааппи
Click the card to flip 👆
1 / 51
1 / 51
Terms in this set (51)
1. Заболяването "зеле от кил" причинява:
а) Puccinia basidiomycete;
б) Аскомицет Claviceps;
в) оомицетна фитофтора;
г) миксомицетна плазмодиофора.пааппи
ншшн
2. Изображението показва / показва:
а) спорофит на клановата клубна форма
(Lycopodium clavatum);
б) спорофит ринофит (Aglaophyton major);
в) хифи и спорангии на мукор (Mucor sp.);
г) гаметофит и спорофит от мъх.
пани
3.
4.
5.