II peatükk: Politsei tähendusvarjundid - politsei missioon, alusallikad

Politsei missioon. Kaks alusallikat.
Click the card to flip 👆
1 / 5
Terms in this set (5)
Politsei missioon. Kaks alusallikat.
1) ÜRO käitumisjuhis korrakaitseametnikele (1979). 2) Euroopa Nõukogu - politsei eetikakoodeks (2001).
ÜRO käitumisjuhis korrakaitseametnikele (1979) - märksõnad politsei missioonile mõeldes.
1) Politsei tegutseb seaduse alusel. 2) Politsei on kogukonna teenistuses. 3) Politsei kaitseb kõiki inimesi.
Euroopa Nõukogu - politsei eetikakoodeks (2001) - märksõnad politsei missioonile mõeldes.
Politsei abistab ja on avalikkuse teenistuses. Politsei ülesanne on ennetada, avastada ja võidelda kuritegevusega. Politsei kaitseb ja austab indiviidi põhiõiguseid ja vabadusi. Politsei ülesanne on avaliku rahu ja korra hoidmine ühiskonnas.
Euroopa Nõukogu - politsei eetikakoodeks (2001) - märksõnad politsei organisatsioonile mõeldes.
Politsei peab olema allutatud tsiviilkontrollile ja olema äratuntav. Politseinikud kõikidel tasanditel omavad personaalset vastutust ja on individuaalselt aruandekohuslikud enda käitumise eest. Politseiorganisatsioonis peab olema selge käsuliin määratlemaks konkreetse vastutuste politseilise käitumise osas. Politseidisain peab soodustama koostööd.
Väljakutse, mis määratleb eduka politseitöö sisu.
Eduka politseitöö sisu määratleb ühiskonna käitumis- ja motivatsioonimustrite mõistmine, mitte politseijuhtide või poliitikute tahe.