Chinese VOcab

STUDY
PLAY
qing dan
plain
jian kang
healthy
ka lu li
calorie
jian fei
loose weight
shi wu
anything edible
re ling
calorie
ying yang
nutrition
dui... you hao chu
benefits
you
oil
you ni
rich, greasy
...+ ji le
extreamly
zhun bei
get ready
wang
forgot
suan
sour
la
spicy
tian
sweet
jia chang dou fu
homestyle tou fu
hong shao niu rou
red soy sauce beef
tang cu yu
sweet and sour fish
suan la tang
hot and sour soup
liang ban huang gua
cucumber salad