Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Przydatne do matury :)

776 r. p.n.e.

pierwsze igrzyska olimpijskie w Olimpii

753 r. p.n.e.

założenie Rzymu

490 r. p.n.e.

bitwa pod Maratonem; Ateny odpierają atak Persji

480 r. p.n.e.

bitwa w wąwozie Termopile oraz bitwa morska pod Salaminą; zwycięstwo Ateńczyków nad Persami

31 r. p n.e.

bitwa pod Akcjum, objęcie władzy w Rzymie przez Oktawiana Augusta

ok. 30 r. n.e.

ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa

313 r.

edykt mediolański Konstantyna Wielkiego

325 r.

sobór w Nicei

392 r.

uznanie chrześcijaństwa za główną religię w Rzymie przez Teodozjusza Wielkiego

395 r.

podział imperium rzymskiego na wschodnie i zachodnie

476 r.

upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

264-241 r. p.n.e.

I wojna punicka między Rzymem a Kartaginą; zwycięstwo Rzymu

218-201 r. p.n.e.

II wojna punicka między Rzymem a Kartaginą; zwycięstwo Rzymu

149-146 r. p.n.e.

III wojna punicka między Rzymem a Kartaginą; zwycięstwo Rzymu

496 r.

chrzest króla Franków Chlodwiga; początek panowania dynastii Merowingów

732 r.

bitwa pod Poitiers; Francuzi dowodzeni przez Karola Młota pokonują Arabów

751 r.

syn Karola Młota, Pepin Mały koronuje się na króla Franków; początek panowania dynastii Karolingów

768-814 r.

panowanie Karola Wielkiego, liczne podboje prowadzą do ekspansji terytorialnej państwa Franków

800 r.

papież Leon III koronuje Karola Wielkiego na cesarza Imperium Rzymskiego

843 r.

traktat w Verdun; Ludwik Pobożny dzieli państwo Franków na trzy części między swoich synów - Karol Łysy otrzymuje tereny dzisiejszej Francji, Lotar dostaje pod władanie Lotaryngię, a Ludwik Niemiec teren dzisiejszych Niemiec

622 r.

ucieczka twórcy islamu Mahometa z Mekki do Medyny

962 r.

papież Jan XII koronuje króla niemieckiego Ottona I Wielkiego na cesarza Rzymu

966 r.

chrzest Polski przyjęty w Gnieźnie przez księcia Polan, Mieszka I

1075 r.

papież Grzegorz VII ogłosił dokument "Dictatus papae", w którym oddał Kościół pod całkowite panowanie władzy papieskiej

972 r.

bitwa pod Cedynią; Mieszko I pokonuje margrabię Hodona

1000 r.

zjazd gnieźnieński, spotkanie Bolesława Chrobrego z cesarzem niemieckim Ottonem III

1018 r.

pokój w Budziszynie; Polska uzyskuje od Niemiec Łużyce i Milsko

1025 r.

koronacja na króla Polski Bolesława Chrobrego

1138 r.

rozbicie dzielnicowe Polski dokonane przez Bolesława Krzywoustego

1226 r.

sprowadzenie do Polski Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording