30 terms

Lesson 7

Yale romanization
STUDY
PLAY
haih ... làih ga?
What is this?
gan
catty unit of weight = 1 1/3 lb
bohng
pound
dī
some, the
gódī
those
hòuh (jí)
dime
ngàhnchín
money (silver dollar)
ngàuh yuhk
beef
ngàuh
cow
jyū yuhk
pork
jyū
pig
gāi
chicken
ngáap (ngaap)
duck
yú
fish
háaih
crab
hā
shrimp
gāi dáan
egg (chicken egg)
tòhng
sugar
yìhm
salt
yīn (jái)
cigarette
syū
book
boují
newspaper
maaih
to sell
ngoi (oi)
to want to have
yáuh
to have, there is
móuh
do not have, there isn't
yāt yeuhng
the same
dōu haih
also is
juhng
in addition, additionally
sānsīn
fresh