Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Słówka z Kapitel 5 (Hobbys, Lieblingsbeschaftigungen, Anzeien) i 7 (). Mało słówek, reszta IMO jest tak podstawowa (np. hören czy fahren), że ich nie zamieściłem ;) Niektóre z 7 nie mają rodzajników, wybaczcie :s

off

często

selten

rzadko

reiten

jeździć konno

fotografieren

robić zdjęcia

lesen

czytać

arbeiten

pracować

Sport treiben

uprawiać sport

E-Mails schreiben

pisać e-maile

besuchen

zwiedzać

die Ausstellung

wystawa

sammeln

zbierać

Telefonkarten

karty telefoniczne

Ski fahren

jeździć na nartach

tanzen

tańczyć

Briefe schreiben

pisać listy

malen

malować

jeden

każdy

Brief beanworten

odpowiadać na listy

SpaB

przyjemność

SpaB haben

mieć przyjemność

mit Freunden ausgehen

wychodzić z przyjaciółmi

zu wenig Zeit

za mało czasu

fast

prawie

Namenstag

imieniny

Geburstag

urodziny

Weihnachten

Boże Narodzenie

Ostern

Wielkanoc

Erstkommunion

pierwsza komunia

Hochzeit

ślub, wesele

Valentinstag

walentynki

Muttertag

Dzień Matki

Vatertag

Dzień Ojca

Jubiläum

jubileusz

Neujahr

Nowy Rok

Nikolaus

Mikołajki

Allerheiligen

Wszystkich Świętych

Geschenke

prezent

Gäste

gość

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording