How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

22 terms

L9 Supplementary vocab characters and

as given in the textbook
STUDY
PLAY
mài
裙子
qúnzi
大衣
dàyī
夹克
jiákè
外套
wàitào
西装
xīzhuāng
毛衣
máoyī
T-恤衫
T-xùshān
dài
帽子
màozi
dǐng
袜子
wàzi
cháng
duǎn
lán
绿
粉红色
fěnhóngsè
橘红色
júhòngsè
huī
guàn
fèn