190 terms

Welsh verbs

List of welsh words to support Cwrs Myneddiad units 1 - 15
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

amser
time
amser sbar
spare time
anifail
animal
anifeiliaid
animals
arian
money
braf
fine (weather)
bwrw cesair
to hail
bwrw eira
to snow
bwrw glaw
to rain
bwyd
food
bwyta ma's
to eat out
cadw'n heini
to keep fit
canolfan hamdden (b)
leisure centre
canu
to sing/play an instrument
car
car
carafan (b)
caravan
cerddoriaeth (b)
music
cofio
to remember
coginio
to cook
cyfeiriad
address
cyfrifiadur
computer
cymylog
cloudy
cynnes
warm
chwarae
to play
chwaraeon
sport
darllen
to read
dillad
clothes
dros
over
dysgu
to learn
ddim o gwbl
not at all
e-bost
email
edrych ar y teledu
to watch tv
faint o
how many
ffonio
to phone
ffrindiau
friends
gardd (b)
garden
garddio
to garden
gem (b)
game
gobeithio
to hope
gormod
too much
gwaeth
worse
gweld
to see
gwell
better
gwlyb
wet
gwrando ar
to listen to
gwyliau
holidays
gwyntog
windy
gyda phwy
with whom
hefyd
as well, also
hen
old
heulog
sunny
hoffi
to like
deintydd
dentist
diddordebau
interests
diflas
miserable
digon
plenty
mynd am dro
to go for a walk
mynd ma's
to go out
newydd
new
niwlog
foggy
nofio
to swim
nos (b)
night
nos yfory
tomorrow night
oer
cold
on'd yw hi?
isn't it?
os
if
pel-droed
football
pen tost
headache
penwythnos
weekend
peth (au)
thing (s)
problem (b)
problem
prysur
busy
hen fam-gu
great grand mother
mam-gu
grand mother
mam fedydd
god mother
mam
mam
mam yng nghyfaith
mother in law
gwraig
wife
merch
daughter
merched
daughters
merch yng nghyfraith
daughter in law
chwaer
sister
chwiorydd
sisters
chwaer yng nghfraith
sister in law
modryb
aunty
hen fodryb
great aunt
nith
niece
nithoedd
nieces
cyfnither
cousin (f)
wyres
grand daughter
wyresau
grand daughters
gor wyres
great grand daughter
cariad
boy / girl friend
ffrind
friend
ffrindiau
friends
hen dad-cu
great grand father
tad-cu
grand father
tad bedydd
god father
tad
dad
tad yng nghyfraith
father in law
gwr
husband
mab
son
meibion
sonsson in law
mab yng nghyfraith
son in law
brawd
brother
brodyr
brothers
brawd yng nghyfraith
brother in law
ewythr
uncle
nai
nephew
neiaint
nephews
cefnder
cousin (m)
wyr
grand son
gor wyr
great grand son
plentyn
child
plant
children
llys fam
step mother
llys chwaer
step sister
llys ferch
step daughter
llys dad
step dad
llys frawd
step brother
dydd sul
sunday
dydd llun
monday
dydd mawrth
tuesday
dydd mercher
wednesday
dydd iau
thursday
dydd gwener
friday
dydd sadwrn
saturday
ond
but
mewn
in a
i
for
fel
as
wedi ymddeol
retired
ddi waith
unemployed
ar bwys
near
ar hyn o bryd
at the moment
nawr
now
dod
to come
o
from
swyddfa
office
yn
in (the)
yn wreiddiol
originally
gwybod
to know (fact)
gyda
with
gyda fi
with me
gyrru
to drive
meddwl
to think
nabod
to know (person)
ty
house
y / yr / 'r
the
cath
cat
ci
dog
heno
this evening
heddiw
today
neu
or
teulu
family
da
good
dyma
this is
mynd
to go
tafarn
pub
yfory
tomorrow
ymlacio
to relax
sych
dry
llawer
a lot
dawnsio
to dance
oes
have
a /ac
cont / vowel
and
fy
my
yw
is
enw
name (present)
oedd
name (past)
eich
your (formal / plural)
prysur
busy
pwll nofio
swimming pool
pysgota
to fish
rygbi
rugby
rhedeg
to run
rhy
too
siarad
to talk, speak, chat
sinema
cinema
siopa
to shop
stormus
stormy
swydd
job
teledu
television
twym
hot
wythnos
week
fi
me
ni
we
ti / chi
you
dringo
to climb
dy
your (familiar / singular)